Početna

        

 

 

 
 
Opći podaci

Povijest Motovuna

Mapa Motovuna

Socijalna skrb

Vizija

Naselja na području Općine Motovun

Kontakti

Pristup informacijama

        

 

 

 
Ustrojstvo

Načelnik

Vijeće

Jedinstveni upravni odjel

Mjesna samouprava

Stalna radna tijela

Komisija

 

 

 

        

 

 

 

 
Kultura

Festivali i manifestacije

Arhitektura

Poznate ličnosti

Tradicija

         

                                                    

 

Dokumenti

Program razvoja

Akti i dokumenti

Obrasci za građane

Javna nabava

Natječaji i oglasi

Sponzorstva i donacije 

Tablica ugovora i radova

Prostorni planovi

Investicije - IPARD mjera 301

 

 

 

      

 

Službeni glasnik

 

Financijske potpore
 
Gospodarstvo

Financijska
 izvješća

Političke 
aktivnosti

 

 

 

 

 

 

Izmjene i dopune PPU Općine Motovun

TEKSTUALNI DIO PLANA  [226K]

  1. UVOD
  2. RAZLOZI ZA IZRADU PPUO MOTOVUN - IZMJENE I DOPUNE 2007.
  3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA
  4. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

KARTOGRAMI

2. OSNOVE PROSTORNOG RAZVOJA I UREĐENJA

3. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE

4. PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU

KARTOGRAFSKI DIO PLANA

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 1:25000

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE 1:25000

3. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA 1:25000

4. GRAĐEVNA PODRUČJA 1:5000

 

Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet 
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu

Zagreb, rujan 2007.

banner vertikalni