Početna

        

 

 

 
 
Opći podaci

Povijest Motovuna

Mapa Motovuna

Socijalna skrb

Vizija

Naselja na području Općine Motovun

Kontakti

Pristup informacijama

        

 

 

 
Ustrojstvo

Načelnik

Vijeće

Jedinstveni upravni odjel

Mjesna samouprava

Stalna radna tijela

Komisija

 

 

 

        

 

 

 

 
Kultura

Festivali i manifestacije

Arhitektura

Poznate ličnosti

Tradicija

         

                                                    

 

Dokumenti

Program razvoja

Akti i dokumenti

Obrasci za građane

Javna nabava

Natječaji i oglasi

Sponzorstva i donacije 

Tablica ugovora i radova

Prostorni planovi

Investicije - IPARD mjera 301

 

 

 

      

 

Službeni glasnik

 

Financijske potpore
 
Gospodarstvo

Financijska
 izvješća

Političke 
aktivnosti

 

 

 

 

 

 

Općinski načelnik

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.

U obavljaju izvršne vlasti načelnik:

 • priprema prijedloge općih akata,
 • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
 • utvrđuje prijedlog proračuna Općine i odluke o izvršenju proračuna,
 • upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog  vijeća,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se  odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 (jedan milijun) kuna pojedinačne vrijednosti, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u  skladu sa zakonskim propisima,
 • upravlja prihodima i rashodima Općine,
 • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,
 • donosi pravilnik o unutarnjem redu i pravilnik o plaćama,
 • imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela,
 • utvrđuje plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel,
 • predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune 
 • razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,
 • donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti te sklapa ugovore o koncesiji ili o povjeravanju poslova,
 • daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,
 • podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,
 • utvrđuje uvjete, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za kupnju stana iz programa društveno poticane stanogradnje,
 • organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,
 • usmjerava i nadzire djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općini,
 • daje mišljenje o prijedlozima koje Općinskom vijeću podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
 • obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Mandat Načelnika traje četiri godine.

Načelnik Općine Motovun:  Tomislav Pahović

Zamjenica Općinskog načelnika: Dina Kotiga

Izvješće o radu Općinskog Načelnika za razdoblje srpanj- prosinac 2016. godine

Izvješće o radu Općinskog Načelnika za razdoblje siječanj- lipanj 2016. godine

Izvješće o radu Općinskog Načelnika za razdoblje srpanj- prosinac 2015. godine

Izvješće o radu Općinskog Načelnika za razdoblje siječanj- lipanj 2015. godine: Izvješće o radu siječanj- lipanj 2015. godine

Izvješće o radu Općinskog Načelnika za razdoblje srpanj- prosinac 2014. godine: Izvješće o radu srpanj - prosinac 2014. godine [268K]

Izvješće o radu Općinskog Načelnika za razdoblje siječanj- lipanj 2014. godine: Izvješće o radu siječanj- lipanj 2014. godine [263K]

Izvještaj o radu Općinskog Načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2013: Izvještaj  [2.810K]  

 

 

banner vertikalni