Početna

        

 

 

 
 
Opći podaci

Povijest Motovuna

Mapa Motovuna

Socijalna skrb

Vizija

Naselja na području Općine Motovun

Kontakti

Pristup informacijama

        

 

 

 
Ustrojstvo

Načelnik

Vijeće

Jedinstveni upravni odjel

Mjesna samouprava

Stalna radna tijela

Komisija

 

 

 

        

 

 

 

 
Kultura

Festivali i manifestacije

Arhitektura

Poznate ličnosti

Tradicija

         

                                                    

 

Dokumenti

Program razvoja

Akti i dokumenti

Obrasci za građane

Javna nabava

Natječaji i oglasi

Sponzorstva i donacije 

Tablica ugovora i radova

Prostorni planovi

Investicije - IPARD mjera 301

 

 

 

      

 

Službeni glasnik

 

Financijske potpore
 
Gospodarstvo

Financijska
 izvješća

Političke 
aktivnosti

 

 

 

 

 

 

DPU poslovne zone "Kanal"

 TEKSTUALNI DIO  [662K]

  1. POLAZIŠTA
  2. PLAN UREĐENJA PROSTORA
  3. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

GRAFIČKI DIO

0. IZVOD IZ POSTOJEĆE DOKUMENTACIJE

0.A IZVOD IZ PPUO MOTOVUN 1:5000  [1.148K]

0.B GEODETSKO-KATASTARSKI SNIMAK 1:500  [264K]

1 DETALJNA NAMJENA POVRŠINA 1:500

Kliknite na ikonu za pregled  [441K]

2 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE

2.A. PROMET 1:500  [237K]

2.B. TELEKOMUNIKACIJE 1:500  [284K]

2.C. PLINOOPSKRBA 1:500  [194K]

2.D. ELEKTROOPSKRBA 1:500  [194K]

2.E. VODOOPSKRBA 1:500  [290K]

2.F. ODVODNJA 1:500   [274K]

3 UVJETI GRADNJE

3.A. PLAN PARCELACIJE 1:500  [295K]

3.B. UVJETI GRADNJE 1:500  [203K]

3.C. PRESJECI 1:500  [234K]

Sveučilište u Zagrebu, ARHITEKTONSKI FAKULTET 
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu

Zagreb, rujan 2007.

banner vertikalni