Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Motovun – REFERENT – PROMETNI REDAR

Klasa: 112-01/17-01/02

Urbroj: 2163/05-01-17-1 od 31. III. 2017.    (1483)

Na temelju članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11.) te članaka 9. i 12. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Motovun (Službene novine Grada Pazina broj 24/14, 34/14. i 41/16), pročelnica Jedinstvenoga upravnog odjela raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Motovun:

– referent – prometni redar – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, na 1/2 radnog vremena uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Opći uvjeti za prijam u službu su:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo,

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Osim općih uvjeta za prijam kandidati/kinje moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

– srednja stručna sprema, upravne, prometne ili druge tehničke struke,

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni stručni ispit,

– završen program osposobljavanja prema posebnom propisu,

– položen vozački ispit B-kategorije,

– poznavanje rada na računalu.

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca. Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima smatra se radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se u natječaju koriste za osobe, u muškom su rodu i odnose se ravnopravno na oba spola. U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona. Osim navedenih stručnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjete utvrđene člancima 12., 13., 14., Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (dalje: Zakon).

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće priloge:

a) životopis,

b) dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica ili domovnica),

c) dokaz o stručnoj spremi (diploma),

d) dokaz o ukupnom radnom iskustvu (preslik potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

e) uvjerenje općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz čl. 15. st. 1. ZSN-a, ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja u Narodnim novinama, (izvornik ili ovjeren preslik),

f) vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona,

g) dokaz o položenom vozačkom ispitu 
B-kategorije,

h) dokaz o završenom stručnom osposobljavanju za prometnog redara,

i) dokaz o zdravstvenoj sposobnosti,

j) dokaz o položenome državnom stručnom ispitu,

k) dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i slično).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku (osim priloga pod f), a prije izbora kandidata predočit će se izvornik isprava.

Napomena uz i): Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

U prijavi na natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Ako kandidat/kandidatkinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

Urednom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

S kandidatima prijavljenim na natječaj provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web-stranici www.motovun.hr i na oglasnoj ploči Općine Motovun. Na web-stranici Općine Motovun, bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se poštom ili osobno na adresu: Općina Motovun, Trg Andrea Antico 1, 52424 Motovun, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s obveznom naznakom: »Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Motovun«.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Motovun

 

UPUTE I PODACI ZA PROVEDBU NATJEČAJA

ZA PRIJAM U SLUŽBU PROMETNOG REDARA