Javni poziv za dostavu prijava za osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Motovun

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08. i 61/11.) te članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“, broj 57/12., 120/12. i 16/17.), Općina Motovun objavljuje

JAVNI POZIV

za dostavu prijava za osposobljavanje za rad

bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Motovun

1.

Na temelju odredbi gore citiranog Zakona o poticanju zapošljavanja, a u cilju korištenja mjere aktivne politike zapošljavanja „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područne službe u Puli (u nastavku: HZZ), Općina Motovun iskazuje interes i potrebu za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općinu Motovun.

Izrazi koji se koriste u ovom javnom pozivu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

2.

Na ovaj poziv može se prijaviti osoba koja ispunjava uvjete da je nezaposlena osoba bez odgovarajućeg radnog iskustva u stečenoj kvalifikaciji na srednjoškolskoj razini i da je osoba do navršenih 30 godina života koja se u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao nezaposlena osoba vodi najmanje 30 dana i koja, neovisno o razdoblju ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, nema više od 12 mjeseci staža u stečenoj kvalifikaciji, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja te se korištenjem mjera aktivne politike u zapošljavanju stručno osposobljava za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

3.

Na temelju Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Motovun za 2017. godinu (KLASA: 100-01/17-01/2, URBROJ: 2163/05-04-17-6) od 30. studenog 2017. godine, utvrđene su potrebe za prijmom na stručno  osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci, jednog polaznika - srednja stručna sprema ekonomskog ili drugog društvenog smjera za radno mjesto razine referent za financije i proračun u Jedinstvenom upravnom odjelu.

4.

Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:

-         kratki životopis,

-         presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu,

-         presliku diplome/svjedodžbe o stručnoj spremi,

-         presliku radne knjižice s osobnim podacima i podacima o radnom stažu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

-         uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak odnosno da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08. i 61/11.) - ne starije od 6 mjeseci,

-         uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (dokaz o prijavi u evidenciju nezaposlenih).

5.

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa obavlja se:

-         na temelju pisanog ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa,

-         prema programu stručnog osposobljavanja za rad,

-         pod vodstvom mentora.

6.

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. O načinu ispunjavanja te obveze kandidati će biti naknadno obaviješteni.

Ako kandidat ne pristupi testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

7.

Prijave sa dokazima o ispunjavaju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno do 28. prosinca 2017. godine na adresu:

OPĆINA MOTOVUN (za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa), Anticov trg 1, 52424 Motovun.

8.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na ovaj poziv. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom pozivu.

9.

O rezultatima javnog poziva svi kandidati bit će obaviješteni pisanim putem. 

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                          Općinski načelnik

                                                                                                                                             Tomislav Pahović

 

POZIV NA TESTIRANJE