Početna

        

 

 

 
 
Opći podaci

Povijest Motovuna

Mapa Motovuna

Socijalna skrb

Vizija

Naselja na području Općine Motovun

Kontakti

Pristup informacijama

        

 

 

 
Ustrojstvo

Načelnik

Vijeće

Jedinstveni upravni odjel

Mjesna samouprava

Stalna radna tijela

Komisija

 

 

 

        

 

 

 

 
Kultura

Festivali i manifestacije

Arhitektura

Poznate ličnosti

Tradicija

         

                                                    

 

Dokumenti

Program razvoja

Akti i dokumenti

Obrasci za građane

Javna nabava

Natječaji i oglasi

Sponzorstva i donacije 

Tablica ugovora i radova

Prostorni planovi

Investicije - IPARD mjera 301

 

 

 

      

 

Službeni glasnik

 

Financijske potpore
 
Gospodarstvo

Financijska
 izvješća

Političke 
aktivnosti

 

 

 

 

 

 

Poziv za 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona

Na temelju članka 76. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 20/09. i 10/13.) objavljujem

P O Z I V

za  4.  sjednicu  Općinskog  vijeća  Općine  Motovun-Montona

za

ČETVRTAK,  15.  VELJAČE  2018.  godine

s  početkom  u  18,00  sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Motovun-Montona, Trg Andree Antica 1.

Za rad na sjednici predlažem

DNEVNI RED:

 1. Razmatranje i usvajanje skraćenog zapisnika s 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona održane 13. prosinca 2017. godine.
 1. Razmatranje i usvajanje Zaključka o prihvaćanju Informacije o sigurnosti na području Općine Motovun u 2017. godini.

(Izvjestitelj: Valter Opašić, načelnik PP Pazin)

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje:
 1. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.
 2. Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada.
 3. Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

(Izvjestitelj: Dragan Šipraka, direktor Usluge d.o.o. Pazin)

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Motovun-Montona.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Divjaki.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite Općine Motovun za 2017. godine.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Motovun za 2018. godinu.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Motovun park d.o.o. Motovun.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru osobe kojoj se ugovorom povjerava obavljanje komunalnih poslova zimskog održavanja javnih površina i nerazvrstanih cesta.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Motovun.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju izvan snage:
 1. Odluke o visini koeficijenta i stalnog dodatka za obračun plaće („Službene novine Grada Pazina“, broj 3/03.).
 2. Odluke o utvrđivanju plaća odnosno primanja dužnosnika Općine Motovun („Službene novine Grada Pazina“, broj 13/93. i 14/94.).
 3. Odluke o osnivanju klubova vijećnika („Službene novine Grada Pazina“, broj 5/93.).
 4. Odluke o zonama za utvrđivanje komunalne naknade („Službene novine Grada Pazina“, broj 14/95.).
 5. Odluke o zdravstvenoj zaštiti zdravstveno neosiguranih osoba („Službene novine Grada Pazina“, broj 5/93.).
 6. Odluke o visini posebne pristojbe za priređivanje igara na sreću bingo, tombola ili klađenja na športskim natjecanjima i iznosu naknade za plombiranje brojača na automatima za igre na sreću i zabavne igre („Službene novine Grada Pazina“, broj 8/94.).

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

 1. Vijećnička pitanja.

KLASA: 021-05/18-01/3

URBROJ: 2163/05-02-18-1

Motovun, 8. veljače 2018.

PREDSJEDNIK

Elvis Linardon

 

MATERIJALI ZA SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA - 15.02.2018. - 1. dio

MATERIJALI ZA SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA - 15.02.2018. - 2. dio

 

banner vertikalni