Početna

        

 

 

 
 
Opći podaci

Povijest Motovuna

Mapa Motovuna

Socijalna skrb

Vizija

Naselja na području Općine Motovun

Kontakti

Pristup informacijama

        

 

 

 
Ustrojstvo

Načelnik

Vijeće

Jedinstveni upravni odjel

Mjesna samouprava

Stalna radna tijela

Komisija

 

 

 

        

 

 

 

 
Kultura

Festivali i manifestacije

Arhitektura

Poznate ličnosti

Tradicija

         

                                                    

 

Dokumenti

Program razvoja

Akti i dokumenti

Obrasci za građane

Javna nabava

Natječaji i oglasi

Sponzorstva i donacije 

Tablica ugovora i radova

Prostorni planovi

Investicije - IPARD mjera 301

 

 

 

      

 

Službeni glasnik

 

Financijske potpore
 
Gospodarstvo

Financijska
 izvješća

Političke 
aktivnosti

 

 

 

 

 

 

NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora - Kanal 16, Motovun

Na temelju članka 48. Statuta Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada
Pazina“, broj 10/13. i „Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18.) te članaka 5.,
11., i 14. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora („Službene novine Grada
Pazina“, broj 15/06., 5/07. i 13/09.), općinski načelnik raspisuje

NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnog prostora

I. PREDMET ZAKUPA
 
Poslovni prostor koji se nalazi na adresi Motovun, Kanal 16, dio zgr. k.č. 333/4 u k.o. Motovun.
Poslovni prostor je u naravi uredski prostor, a sastoji se od jedne prostorije i sanitarnog prostora površine 84,64 m2.
Početna cijena je 30,00 kuna po četvornom metru mjesečno.
Jamstveni polog za sudjelovanje u natječaju iznosi 250,00 kuna.

II. UVJETI ZAKUPA

1. Poslovni prostor daje se u zakup u stanju u kojem se nalazi u trenutku
zaključenja ugovora o zakupu.
2. Osobe iz članka 39. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog
rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 94/01.) imaju
prvenstveno pravo pod uvjetom da prihvate uvjete najpovoljnije ponude.
3. Natjecatelju koji postigne najvišu natječajnu zakupninu jamstveni polog se ne
vraća, već se na temelju ugovora zakupoprimcu uračunava u zakupninu.
4. Troškovi vode, struje, komunalne naknade, odvoza smeća, porezni i drugi
troškovi nisu uračunati u zakupninu i padaju na teret zakupnika.
Zakupnina se plaća mjesečno do 10-tog u mjesecu za tekući mjesec na
temelju ugovora o zakupu te izdate fakture odnosno uplatnice.
5. Poslovni prostor daje se u zakup na 5 godina.
 
III. UVJETI ZA DAVANJE PONUDE

Ponuditelji za zakup poslovnog prostora dužni su uplatiti na ime jamstvenog
pologa naznačeni iznos na žiro račun Proračuna Općine Motovun IBAN
HR4023800061827400001, model 68 poziv na broj 7811-OIB. Ako izabrani
ponuditelj odustane od zaključenja ugovora o zakupu ili ne pristupi sklapanju ugovora
u roku od 8 dana po primitku obavijesti jamstveni polog se ne vraća, dok se ostalim
ponuditeljima jamstveni polog vraća u roku od 8 dana po izvršenom izboru.
Uz pisanu ponudu koja sadrži podatke o ponuditelju, poslovnom prostoru i
ponuđenoj natječajnoj zakupnini, prilaže se:
- domovnica za fizičke osobe odnosno dokaz o registraciji tvrtke ili obrta,
- dokaz o uplaćenom jamstvenom pologu,
- potvrda da ponuditelj, tvrtka ili obrt u vlasništvu ili suvlasništvu te osobe
nemaju dugovanja prema Općini Motovun po bilo kojoj osnovi,
- dokaz o prvenstvenom pravu za osobe utvrđene Zakonom o pravima hrvatskih
branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,
- obrazloženi program s naglaskom na otvaranju novih radnih mjesta, osnivanju
tvrtke ili obrta na području Općine Motovun ili organizaciji novih manifestacija i
kulturnih događanja.
 

IV. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz
natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine. Ako bude prispjelo više valjanih
najpovoljnijih ponuda koje su istovjetne po visini zakupnine, usmenim nadmetanjem,
po pravilima koje utvrdi općinski načelnik, utvrdit će se koja je ponuda najpovoljnija.
Pravo na zasnivanje zakupa temeljem najpovoljnije ponude ograničava se
prvenstvenim pravom osoba navedenih u točki II/2. ovog natječaja.
Suglasnost na nužna ulaganja u poslovni prostor daje općinski načelnik na
prijedlog Komisije.
Sve ponude, uredno i čitko ispisane, sa svim ispravama i dokazima
navedenim u ovom natječaju, dostavljaju se zaključno do 28. ožujka 2018. godine u
12,00 sati, na adresu Općina Motovun, Anticov trg 1, 52424 Motovun s naznakom -
„Ponuda za zakup poslovnog prostora - Kanal 16 - NE OTVARAJ“.
Nepotpune, nepravovremene i nejasne ponude neće se razmatrati.
O rezultatima javnog natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 8 dana
nakon završetka postupka odabira najpovoljnije ponude.
Općina Motovun zadržava pravo poništiti natječaj, bez davanja posebnih
obrazloženja.
Izabrani ponuditelj dužan je zaključiti ugovor o zakupu u roku od 8 dana od
dana primitka obavijesti o izboru. Ugovor će se solemnizirati kod javnog bilježnika na
teret zakupnika. Svi ostali uvjeti bit će uređeni ugovorom.
Podrobnije obavijesti mogu se dobiti svakim radnim danom na tel: 052/681-
642.
KLASA: 372-01/18-01/2
URBROJ: 2163/05-04-18-2
Motovun, 19. ožujka 2018.

NAČELNIK
Tomislav Pahović

banner vertikalni