Početna

        

 

 

 
 
Opći podaci

Povijest Motovuna

Mapa Motovuna

Socijalna skrb

Vizija

Naselja na području Općine Motovun

Kontakti

Pristup informacijama

        

 

 

 
Ustrojstvo

Načelnik

Vijeće

Jedinstveni upravni odjel

Mjesna samouprava

Stalna radna tijela

Komisija

 

 

 

        

 

 

 

 
Kultura

Festivali i manifestacije

Arhitektura

Poznate ličnosti

Tradicija

         

                                                    

 

Dokumenti

Program razvoja

Akti i dokumenti

Obrasci za građane

Javna nabava

Natječaji i oglasi

Sponzorstva i donacije 

Tablica ugovora i radova

Prostorni planovi

Investicije - IPARD mjera 301

 

 

 

      

 

Službeni glasnik

 

Financijske potpore
 
Gospodarstvo

Financijska
 izvješća

Političke 
aktivnosti

 

 

 

 

 

 

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08. i 61/11.), Jedinstveni upravni odjel Općine Motovun raspisuje

OGLAS

za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun

1. STRUČNI SURADNIK ZA KOMUNALNE POSLOVE

-       1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog privremenog povećanja opsega posla

UVJETI:

-       sveučilišni ili stručni prvostupnik tehničke, društvene ili humanističke struke,

-       najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

-       položen državni stručni ispit,

-       poznavanje rada na računalu,

-       aktivno poznavanje najmanje jednog stranog jezika,

-       položen vozački ispit za B kategoriju vozila.

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. istog Zakona. Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, a koji će u slučaju prijma u službu biti obvezni položiti u skladu sa zakonom.

Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe. Služba se zasniva na određeno vrijeme, zbog privremenog povećanja opsega posla. Mjesto rada je u Motovunu, Anticov trg 1.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje kao i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Za kandidate prijavljene na oglas čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja te intervju. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Na internetskoj stranici Općine Motovun (www.motovun.hr) naveden je opis poslova i podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Na istoj internetskoj stranici i na oglasnoj ploči Općine Motovun objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu na oglas u kojoj stoji naznaka broja i naziva radnog mjesta za koje se kandidat natječe, potrebno je priložiti:

-       životopis,

-       dokaz o državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica),

-       dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma i slično),

-       uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu,

-       uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (članak 15. Zakona) ne starije od 6 mjeseci,

-       dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 1 godine, što se dokazuje sljedećim dokumentima: a) potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i b) ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo,

-       vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

-       dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i slično),

-       kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Navedeni dokazi prilažu se u preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik. U prijavi na oglas navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe postupka).

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na Zavodu za zapošljavanje, Ispostava Pazin, s naznakom: „Za oglas - prijam u službu na određeno vrijeme“ na adresu: Općina Motovun, Anticov trg 1, 52424 Motovun.

Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: 112-01/18-01/3

URBROJ: 2163/05-01-18-2

Motovun, 9. travnja 2018.

                                                                                             PROČELNIK

Nenad Šćulac

 

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA 

POZIV NA TESTIRANJE

banner vertikalni