Početna

        

 

 

 
 
Opći podaci

Povijest Motovuna

Mapa Motovuna

Socijalna skrb

Vizija

Naselja na području Općine Motovun

Kontakti

Pristup informacijama

        

 

 

 
Ustrojstvo

Načelnik

Vijeće

Jedinstveni upravni odjel

Mjesna samouprava

Stalna radna tijela

Komisija

 

 

 

        

 

 

 

 
Kultura

Festivali i manifestacije

Arhitektura

Poznate ličnosti

Tradicija

         

                                                    

 

Dokumenti

Program razvoja

Akti i dokumenti

Obrasci za građane

Javna nabava

Natječaji i oglasi

Sponzorstva i donacije 

Tablica ugovora i radova

Prostorni planovi

Investicije - IPARD mjera 301

 

 

 

      

 

Službeni glasnik

 

Financijske potpore
 
Gospodarstvo

Financijska
 izvješća

Političke 
aktivnosti

 

 

 

 

 

 

Javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta po ugovoru na području Općine Motovun-Montona

NOVO! Izmjena dokumentacije od dana 24. kolovoza 2018. godine

Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 26/03.-pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13. i 153/13., 147/14. i 36/15 ) te članka 9. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Motovun („Službene novine Grada Pazina“, broj 10/17.), općinski načelnik objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja

nerazvrstanih cesta po ugovoru na području Općine Motovun-Montona

1. PODACI O NARUČITELJU:

Naziv: Općina Motovun-Montona, OIB: 40892183385

Adresa: 52424 Motovun-Montona, Anticov trg 1

Telefon: 052/681-642, Fax:052/681-642

Osoba zadužena za komunikaciju s prijaviteljima: Nenad Šćulac

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., www.motovun.hr

2. PREDMET NATJEČAJA (DJELATNOST ZA KOJU SE SKLAPA UGOVOR): obavljanje komunalne djelatnosti redovnog održavanja i zaštite nerazvrstanih cesta po ugovoru na području Općine Motovun-Montona određenih u članku 2. stavku 7. uvodno citirane Odluke o komunalnim djelatnostima.

3. VRSTA I OPSEG POSLOVA: poslovi održavanja nerazvrstanih cesta propisani su Zakonom o cestama, Pravilnikom o održavanju cesta kao i drugim pravilnicima koje donosi nadležni ministar temeljem navedenog zakona.

4. MJESTO OBAVLJANJA DJELATNOSTI: područje Općine Motovun-Montona.

5. VRIJEME NA KOJE SE SKLAPA UGOVOR: od dana sklapanja ugovora do 31. prosinca 2021. godine.

6. ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA: prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja na oglasnim pločama i na internetskoj stranici Općine Motovun-Montona (od 21. do 29. kolovoza 2018. godine).

7. ODREDBE O PRIJAVITELJU:

Prijavitelj može biti pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje navedene djelatnosti.

8. PRIJAVA SADRŽI:

Uz prijavu prijavitelji su dužni priložiti sljedeće dokaze:

-        osnovne podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja podnosi prijavu, naziv, točnu adresu i OIB prijavitelja.

-        dokaz o registraciji za obavljanje predmetne komunalne djelatnosti (obrtnicu, odnosno izvod iz registra trgovačkog suda),

-        dokaz o uspješnosti poslovanja i financijskoj stabilnosti - BON 1, BON 2 (ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja odnosno od dostave poziva za podnošenje prijave),

-        potvrdu porezne uprave o plaćenim porezima i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave natječaja,

-        izjavu o nekažnjavanju za ovlaštenu osobu za zastupanje pravne osobe i za pravnu osobu, ovjerenu od strane javnog bilježnika, ne stariju od 3 mjeseca od dana objave natječaja,

-        izjava kojom prijavitelj izjavljuje da nije pokrenut stečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti, ovjerenu od strane javnog bilježnika ne stariju od 3 mjeseca od dana objave natječaja,

-        troškovnik iz natječajne dokumentacije ispunjen u cijelosti, s jediničnom i ukupnom cijenom izraženom u kunama bez PDV-a i ovjeren od strane prijavitelja,

-        izjavu o nepromjenjivosti jediničnih cijena za vrijeme trajanja ugovora,

-        dokaz o sposobnosti za obavljanja predmetne djelatnosti, što se dokazuje odgovarajućim referencama (broj zaključenih ugovora, oprema, broj zaposlenih, poslovni prostor),

-        izjavu o osiguranju jamstva za dobro ispunjenje ugovornih obveza,

-        izjavu za pokriće osiguranja odgovornosti iz predmetne djelatnosti.

Isprave, gdje nije drukčije naznačeno, ne smiju biti starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja. Tražene dokumente prijavitelji mogu dostaviti i u neovjerenom presliku. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Naručitelj će nakon provedenog postupka ocjene i odabira prijave zatražiti od najpovoljnijeg prijavitelja dostavu izvornika ili ovjerenih preslika dokumenta koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela.

9. KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PRIJAVITELJA: Najpovoljnijom prijavom smatrat će se prihvatljiva prijava sposobnog prijavitelja prema traženim uvjetima i zahtjevima nadmetanja na temelju poslovnog ugleda podnositelja prijave, sposobnosti za ostvarenje ugovora, povoljnosti prijave (tehničke i financijske) i povoljnosti prijave za provedbu mjera očuvanja i zaštite okoliša.

Ako se zbog jednakih cijena ne može odrediti koji je prijavitelj povoljniji, najpovoljnijim kandidatom smatrat će se onaj za kojeg se ocijeni da ima povoljniju kadrovsku i tehničku opremljenost u smislu članka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima.

10. ODREDBE O CIJENI: cijena obavljanja predmeta natječaja je nepromjenjiva za vrijeme važenja ugovora.

11. PLAĆANJE: rok plaćanja je 30 dana od dana ovjere privremenih i/ili okončane situacije.

12. SADRŽAJ, NAČIN IZRADE I DOSTAVE PRIJAVE: Način dostave prijava: osobno, poštom ili e-mail. Ako se prijava dostavlja poštom, dostavlja se u pisanom obliku, zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja: Općina Motovun-Montona, Anticov trg 1, 52424 Motovun, s naznakom: „NE OTVARAJ - PONUDA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI“. Na omotnici se mora naznačiti i naziv odnosno ime i adresa prijavitelja. s nazivom i adresom prijavitelja.

13. ROK VALJANOSTI PRIJAVE: 90 dana od zadnjeg dana za dostavu prijava.

14. ODLUKA O ODABIRU: Odluku o odabiru najpovoljnije prijave odnosno odluku o poništenju javnog natječaja donijet će Općinsko vijeće u roku od 90 dana od dana isteka roka za dostavu prijava.

O rezultatima nadmetanja prijavitelji će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Općinski načelnik će pristupiti sklapanju ugovora s odabranim prijaviteljem najkasnije u roku od 8 dana nakon dostave obavijesti o odabiru.

15. NAZIV ŽALBENOG TIJELA: protiv odluke o odabiru najpovoljnije prijave odnosno odluke o poništenju javnog natječaja žalba nije dopuštena već se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Rijeci.

16. PREUZIMANJE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE: Dokumentacija se ne naplaćuje. Dokumentacija se može preuzeti u prostorijama Općine Motovun-Montona, Anticov trg 1, radnim danom od 9,00 -13,00 sati od dana objave javnog natječaja do roka za dostavu prijava ili na internetskoj stranici www.motovun.hr.

17. OSTALO: Na sva pitanja i odnose između naručitelja i prijavitelja u svezi predmetnog javnog natječaja koji nisu navedeni u dokumentaciji primjenjuju se odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluka o komunalnim djelatnostima.

OPĆINSKI NAČELNIK

Tomislav Pahović

 

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

banner vertikalni