Javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta po ugovoru na području Općine Motovun-Montona

NOVO! Izmjena dokumentacije od dana 24. kolovoza 2018. godine

Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 26/03.-pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13. i 153/13., 147/14. i 36/15 ) te članka 9. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Motovun („Službene novine Grada Pazina“, broj 10/17.), općinski načelnik objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja

nerazvrstanih cesta po ugovoru na području Općine Motovun-Montona

1. PODACI O NARUČITELJU:

Naziv: Općina Motovun-Montona, OIB: 40892183385

Adresa: 52424 Motovun-Montona, Anticov trg 1

Telefon: 052/681-642, Fax:052/681-642

Osoba zadužena za komunikaciju s prijaviteljima: Nenad Šćulac

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., www.motovun.hr

2. PREDMET NATJEČAJA (DJELATNOST ZA KOJU SE SKLAPA UGOVOR): obavljanje komunalne djelatnosti redovnog održavanja i zaštite nerazvrstanih cesta po ugovoru na području Općine Motovun-Montona određenih u članku 2. stavku 7. uvodno citirane Odluke o komunalnim djelatnostima.

3. VRSTA I OPSEG POSLOVA: poslovi održavanja nerazvrstanih cesta propisani su Zakonom o cestama, Pravilnikom o održavanju cesta kao i drugim pravilnicima koje donosi nadležni ministar temeljem navedenog zakona.

4. MJESTO OBAVLJANJA DJELATNOSTI: područje Općine Motovun-Montona.

5. VRIJEME NA KOJE SE SKLAPA UGOVOR: od dana sklapanja ugovora do 31. prosinca 2021. godine.

6. ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA: prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja na oglasnim pločama i na internetskoj stranici Općine Motovun-Montona (od 21. do 29. kolovoza 2018. godine).

7. ODREDBE O PRIJAVITELJU:

Prijavitelj može biti pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje navedene djelatnosti.

8. PRIJAVA SADRŽI:

Uz prijavu prijavitelji su dužni priložiti sljedeće dokaze:

-        osnovne podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja podnosi prijavu, naziv, točnu adresu i OIB prijavitelja.

-        dokaz o registraciji za obavljanje predmetne komunalne djelatnosti (obrtnicu, odnosno izvod iz registra trgovačkog suda),

-        dokaz o uspješnosti poslovanja i financijskoj stabilnosti - BON 1, BON 2 (ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja odnosno od dostave poziva za podnošenje prijave),

-        potvrdu porezne uprave o plaćenim porezima i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave natječaja,

-        izjavu o nekažnjavanju za ovlaštenu osobu za zastupanje pravne osobe i za pravnu osobu, ovjerenu od strane javnog bilježnika, ne stariju od 3 mjeseca od dana objave natječaja,

-        izjava kojom prijavitelj izjavljuje da nije pokrenut stečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti, ovjerenu od strane javnog bilježnika ne stariju od 3 mjeseca od dana objave natječaja,

-        troškovnik iz natječajne dokumentacije ispunjen u cijelosti, s jediničnom i ukupnom cijenom izraženom u kunama bez PDV-a i ovjeren od strane prijavitelja,

-        izjavu o nepromjenjivosti jediničnih cijena za vrijeme trajanja ugovora,

-        dokaz o sposobnosti za obavljanja predmetne djelatnosti, što se dokazuje odgovarajućim referencama (broj zaključenih ugovora, oprema, broj zaposlenih, poslovni prostor),

-        izjavu o osiguranju jamstva za dobro ispunjenje ugovornih obveza,

-        izjavu za pokriće osiguranja odgovornosti iz predmetne djelatnosti.

Isprave, gdje nije drukčije naznačeno, ne smiju biti starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja. Tražene dokumente prijavitelji mogu dostaviti i u neovjerenom presliku. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Naručitelj će nakon provedenog postupka ocjene i odabira prijave zatražiti od najpovoljnijeg prijavitelja dostavu izvornika ili ovjerenih preslika dokumenta koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela.

9. KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PRIJAVITELJA: Najpovoljnijom prijavom smatrat će se prihvatljiva prijava sposobnog prijavitelja prema traženim uvjetima i zahtjevima nadmetanja na temelju poslovnog ugleda podnositelja prijave, sposobnosti za ostvarenje ugovora, povoljnosti prijave (tehničke i financijske) i povoljnosti prijave za provedbu mjera očuvanja i zaštite okoliša.

Ako se zbog jednakih cijena ne može odrediti koji je prijavitelj povoljniji, najpovoljnijim kandidatom smatrat će se onaj za kojeg se ocijeni da ima povoljniju kadrovsku i tehničku opremljenost u smislu članka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima.

10. ODREDBE O CIJENI: cijena obavljanja predmeta natječaja je nepromjenjiva za vrijeme važenja ugovora.

11. PLAĆANJE: rok plaćanja je 30 dana od dana ovjere privremenih i/ili okončane situacije.

12. SADRŽAJ, NAČIN IZRADE I DOSTAVE PRIJAVE: Način dostave prijava: osobno, poštom ili e-mail. Ako se prijava dostavlja poštom, dostavlja se u pisanom obliku, zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja: Općina Motovun-Montona, Anticov trg 1, 52424 Motovun, s naznakom: „NE OTVARAJ - PONUDA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI“. Na omotnici se mora naznačiti i naziv odnosno ime i adresa prijavitelja. s nazivom i adresom prijavitelja.

13. ROK VALJANOSTI PRIJAVE: 90 dana od zadnjeg dana za dostavu prijava.

14. ODLUKA O ODABIRU: Odluku o odabiru najpovoljnije prijave odnosno odluku o poništenju javnog natječaja donijet će Općinsko vijeće u roku od 90 dana od dana isteka roka za dostavu prijava.

O rezultatima nadmetanja prijavitelji će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Općinski načelnik će pristupiti sklapanju ugovora s odabranim prijaviteljem najkasnije u roku od 8 dana nakon dostave obavijesti o odabiru.

15. NAZIV ŽALBENOG TIJELA: protiv odluke o odabiru najpovoljnije prijave odnosno odluke o poništenju javnog natječaja žalba nije dopuštena već se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Rijeci.

16. PREUZIMANJE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE: Dokumentacija se ne naplaćuje. Dokumentacija se može preuzeti u prostorijama Općine Motovun-Montona, Anticov trg 1, radnim danom od 9,00 -13,00 sati od dana objave javnog natječaja do roka za dostavu prijava ili na internetskoj stranici www.motovun.hr.

17. OSTALO: Na sva pitanja i odnose između naručitelja i prijavitelja u svezi predmetnog javnog natječaja koji nisu navedeni u dokumentaciji primjenjuju se odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluka o komunalnim djelatnostima.

OPĆINSKI NAČELNIK

Tomislav Pahović

 

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE