Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Motovun u 2021. godini

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15, 123/17, 98/19), članka 48. Statuta Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“ broj 10/13. i Službeni glasnik Općine Motovun, broj 1/18.), sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15) te članka 15. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (Službene novine Grada Pazina br. 02/17) Općinski načelnik dana 8. ožujka 2021. godine objavljuje Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Motovun - Montona u 2021. godini.

Tekst natječaja i dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

Rok za prijavu: 12. travnja 2021.

 NOVO!!!

ODLUKA O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA

banner vertikalni