Natječaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2021./2022.

Na temelju članka 4. Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 6/18. i 7/19.), te Zaključka o broju i visini stipendije za učenike i studente u školskoj/akademskoj godini 2021./2022. („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 5/21.), Općinski načelnik raspisuje

N A T J E Č A J

za stipendiranje učenika i studenata

u školskoj/akademskoj godini 2021./2022.

I.

U školskoj godini 2021./2022. Općina Motovun-Montona dodijelit će 7 novih stipendija učenicima i 7 novih stipendija studentima sukladno Zaključku o broju i visini stipendije za učenike i studente u školskoj/akademskoj godini 2021./2022.

Stipendija za učenike srednjih škola isplaćuje se za razdoblje od 1. rujna do 30. lipnja tekuće školske godine, a studentima od 1. listopada do 31. srpnja tekuće akademske godine.

II.

Visina stipendije za učenike iznosi 400,00 kuna mjesečno, a za studente 500,00 kuna mjesečno.

Ako učenik srednje škole postigne u protekloj godini prosječnu ocjenu 4,60 i više odnosno ako student postigne tijekom studija prosječnu ocjenu 4,00 i više, ostvaruje pravo na dodatak u visini 30% od iznosa stipendije.

Ako učenik srednje škole postigne u protekloj godini prosječnu ocjenu 4,75 i više odnosno ako student tijekom studija postigne prosječnu ocjenu 4,50 i više, ostvaruje pravo na dodatak u visini 50% od iznosa stipendije.

III.

Po isteku natječajnog roka za prijavu stipendija, Jedinstveni upravni odjel na temelju kriterija određenih Odlukom utvrdit će rang listu i podnosi općinskom načelniku prijedlog zaključka o dodjeli stipendija za tekuću godinu.

Na temelju zaključka iz prethodnog stavka ovog članka, pročelnik donosi rješenje o odobrenoj stipendiji učeniku/studentu odnosno o odbijanju prijave za dodjelu stipendije s obrazloženjem i dostavlja ga podnositelju prijave.

Na temelju rješenja o odobrenoj stipendiji sklapa se ugovor između općine kao stipenditora i učenika/studenta kao stipendista.

Prava i obveze stipendista te način isplate stipendije uređuju se ugovorom o stipendiranju, a isplata obavlja na žiro ili tekući račun stipendista kod jedne od poslovnih banaka.

IV.

Pravo na stipendiju imaju redoviti učenici srednjih škola i studenti s prebivalištem na području Općine Motovun-Montona, ako ispunjavaju uvjete i kriterije propisane ovom Odlukom.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici i studenti koji nemaju stipendiju iz drugih izvora.

V.

            Uz ispunjeni obrazac zahtjeva za prijavu za dodjelu stipendije kandidati prilažu:

Obaveznu dokumentaciju:

1. Uvjerenje/potvrdu škole/fakulteta o upisu u školsku/akademsku godinu 2021./2022.

2. Presliku svjedodžbe (učenici) odnosno prijepis položenih ispita sa ocjenama (studenti) prethodneškolske/akademske godine (predočenje izvornika ili ovjerenog preslika dostavlja se na uvid ili na zahtjev Jedinstvenog upravnog odjela)

3. izjava o ne primanju stipendije iz drugih izvora, te privola za obrađivanje osobnih podataka (obrazac se nalazi u sklopu obrasca prijave)

Ostala dokumentacija:

3. Posebne okolnosti:

A) isprave i dokumentacija o sudjelovanju na županijskom, međužupanijskom, državnom ili međudržavnom natjecanju u prethodnoj školskoj/akademskoj godini, priznanje fakulteta ili drugo izvan fakultetsko stručno priznanje (rektorova nagrada)

B) potvrda o sudjelovanju u programima sukladno članku 15. Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija učenicima i studentima („Službeni glasnik Općine Motovun-Montona“, broj 1/18., 7/19.) – obrazac potvrde nalazi se u sklopu obrasca prijave: Izjava o sudjelovanju u programima Općine, humanitarne ili organizacije civilnog društva - * VAŽNO: Bodovi iz članka 15. Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 6/18. i 7/19.) neće se dodjeljivati zbog nemogućnosti sudjelovanja svih stipendista u programima Općine Motovun zbog epidemiološke situacije vezane uz epidemiju COVID-19 bolesti,

C) potvrda o školovanju drugih članova uže obitelji

D) liječnika potvrda o teško bolesnom članu uže obitelji

E) potvrda (rješenje, uvjerenje) o statusu samohranog roditelja

F) potvrda (rješenje, uvjerenje) o socijalnom statusu – primatelj pomoći za uzdržavanje

G) dokaz da je dijete bez jednog i/ili oba roditelja

Napomena: bodovanje prema Odluci o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija učenicima i studentima („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 6/18. i 7/19.).

VI.

Obrazac zahtjeva za prijavu za dodjelu stipendije – OBRAZAC ZA STIPENDIJE - PRIJAVA može se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun.

Natječaj za stipendiranje učenika i studenata, kao i Obrazac za stipendije - prijava dostupni su i na službenim internet stranicama Općine Motovun: www.motovun.hr.

VII.

Prijavu na Natječaj s obrascem za stipendiju - prijava i traženom dokumentacijom iz točke V. ovoga Natječaja dostavljaju se do 29. listopada 2021. godine poštom ili osobno na adresu:

Općina Motovun-Montona

Trg Andrea Antico 1

52424 Motovun

VIII.

Dosadašnji stipendisti moraju u roku iz točke VII. ovoga Natječaja dostaviti potvrdu o upisu u viši razred / narednu studijsku godinu, prosjek ocjena prethodne godine školovanja / prosjek ocjena prethodne studijske godine koji mora sadržavati i broj ECTS bodova, te potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela da je u prethodnoj školskoj/studijskoj godini sudjelovao u programima koje organizira Općina ili u kojem od programa iz članka 15. Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 6/18. i 7/19.).

IX.

Dokumentaciju iz članka VIII. ove Odluke zajedno sa Obrascem zahtjeva za nastavak primanja stipendije – OBRAZAC ZA STIPENDIJE – NASTAVAK, dosadašnji stipendisti dostavljaju u Jedinstveni upravni odjel Općine Motovun-Montona. Obrazac za stipendije-nastavak može se preuzeti u Odjelu ili na Internet stranicama Općine.

X.

Ugovor s postojećim stipendistom za sljedeću školsku/studijsku godinu sklapa se ako je ispunio uvjete iz članka VIII. ovoga Natječaja.

XI.

Ovaj Natječaj objavljuje se na oglasnim pločama Općine Motovun-Montona i službenim internet stranicama Općine Motovun-Montona.

Klasa: 604-01/21-01/01

Urbroj: 2163/05-02-21-2

Motovun-Montona, 15. rujna 2021.

                                                                                                         NAČELNIK

                                                                                                         Tomislav Pahović

 

OBRASCI:

Zahtjev - novi stipendisti

Zahtjev - dosadašnji stipendisti

 

banner vertikalni