Početna

        

 

 

 
 
Opći podaci

Povijest Motovuna

Mapa Motovuna

Socijalna skrb

Vizija

Naselja na području Općine Motovun

Kontakti

Pristup informacijama

        

 

 

 
Ustrojstvo

Načelnik

Vijeće

Jedinstveni upravni odjel

Mjesna samouprava

Stalna radna tijela

Komisija

 

 

 

        

 

 

 

 
Kultura

Festivali i manifestacije

Arhitektura

Poznate ličnosti

Tradicija

         

                                                    

 

Dokumenti

Program razvoja

Akti i dokumenti

Obrasci za građane

Javna nabava

Natječaji i oglasi

Sponzorstva i donacije 

Tablica ugovora i radova

Prostorni planovi

Investicije - IPARD mjera 301

 

 

 

      

 

Službeni glasnik

 

Financijske potpore
 
Gospodarstvo

Financijska
 izvješća

Političke 
aktivnosti

 

 

 

 

 

 

PPU Općine Motovun

TEKSTUALNI DIO PLANA

POLAZIŠTA  [165K]

CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA I UREĐENJA  [118K]

PLAN PROSTORNOG UREĐENJA  [168K]

ODREDBE ZA PROVOĐENJE  [171K]

KARTOGRAMI

1. POLAZIŠTA PLANIRANJA

1.1. Zemljopisni položaj Općine Motovun  [277K]

1.2. Teritorijalno - politički ustroj  [194K]

1.3. Sustav naselja i administrativnih središta   [207K]

1.4. Demografski podatci   [217K]

1.5. Postojeći razvrstaj javnih prometnica   [223K]

1.6.A. Prirodni resursi – litostratigrafske jedinice   [407K]

1.6.B. Prirodni resursi - kakvoća tala   [191K]

1.6.C. Prirodni resursi - vegetacijski pokrov   [409K]

1.6.D. Prirodni resursi - nalazišta tartufa  [348K]

1.7. Prirodna baština   [195K]

1.8. Kulturna baština   [206K]

1.9. Područja posebnih ograničenja u korištenju   [228K]

2. OSNOVE PROSTORNOG RAZVOJA I UREÐENJA

2.1. Osnovna namjena površina   [303K]

2.2. Mreža gospodarskih djelatnosti  [233K]

2.3. Mreža javnih i društvenih djelatnosti  [210K]

2.4. Mreža turističkih sadržaja  [253K]

3. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE

3.1. Promet  [272K]

3.2. Pošta i telekomunikacije  [249K]

3.3. Plinoopskrba i elektroopskrba  [259K]

3.4. Vodoopskrba  [229K]

3.5. Odvodnja otpadnih voda  [213K]

3.6. Postupanje s otpadom  [253K]

4. PODRUCJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU

4.1. Zaštita prirodnih i krajobraznih vrijednosti   [262K]

4.2. Zaštita kulturno-povijesnih vrijednosti  [260K]

4.3. Zaštita okoliša mjerama krajobraznog i graditeljskog oblikovanja  [240K]

4.4. Predjeli za koje je obvezna izrada detaljnijih prostornih planova  [220K]

KARTOGRAFSKI PRIKAZI

1 KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

List:1: Prostori za razvoj i uređenje, 1:25.000   [721K]

2 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE

List 2a: Promet, 1:25.000   [699K]

List 2b: Pošta i telekomunikacije, 1:25.000   [751K]

List 2c: Energetski sustav, 1:25.000  [690K]

List 2d1: Vodnogospodarski sustav – korištenje voda, 1:25.000   [712K]

List 2d2: Vodnogospodarski sustav – odvodnja otpadnih voda   [766K]

3 UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA

List 3a: Područja posebnih uvjeta korištenja, 1:25.000   [766K]

List 3b: Područja posebnih ograničenja u korištenju, 1:25.000   [742K]

List 3c: Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite, 1:25.000   [731K]

4 GRAÐEVNA PODRUČJA NASELJA 1:5000

Legenda  [210K]

KO Motovun  [770K]

KO Kaldir  [631K]

KO Brkač  [7.611K]

KO ZUMESK

 

Izrađivač: Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet 
Zavod za urbanizam i prostorno planiranje

Zagreb, studeni 2003.

banner vertikalni