OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

27. sjednica Općinskog vijeća Općine Motovun

Na temelju članka 46. Statuta Općine Motovun-Comune di Montona (“Službene novine Grada Pazina” broj 10/13.), te članka 76. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Motovun (“Službene novine Grada Pazina” broj 20/09. i 10/13), objavljujem

P O Z I V

         za  27. sjednicu Općinskog vijeća Općine Motovun, koja će se održati u SRIJEDU 29.ožujka 2017. godine u prostorijama Općine Motovun s početkom u 20,00 satiza rad sjednice predlažem sljedeći

Dnevni  red

 1. Verifikacija Zapisnika sa  26. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun,
 2. Razmatranje i donošenje Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Motovun za 2016. godinu,
 3. Razmatranje i donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Motovun za 2017. godinu,
 4. Izvješće o radu Turističke zajednice Općine Motovun za 2016. godinu,
 5. Izvješće o radu komunalnog društva Motovun park d.o.o. za 2016. godinu,
 6. Razmatranje i donošenje Godišnjeg izvještaja  o izvršenju  Proračuna Općine Motovun za 2016. godinu,
 7. Razmatranje i donošenje Izvješća o izvršenju programa komunalnih potreba Općine Motovun za 2016. godinu,
 8. Razmatranje i donošenje Odluke o otpisu zastarjelih, nenaplativih i dospjelih potraživanja,
 9. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda po raspisanom Javnom natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Motovun prikupljanjem pisanih ponuda,
 10. Razmatranje i donošenje Odluke o  izmjeni i dopuni Odluke o određivanju visine i načina plaćanja komunalnog doprinosa,
 11. Razmatranje i donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Motovun,
 12. Razmatranje i donošenje Odluke o dopuni Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Motovun,
 13. Razmatranje i donošenje Odluke o prihvaćanju Sporazuma o preuzimanju dijela kreditne obaveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice Pula,
 14. Razmatranje i donošenje Odluke o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Vodoopskrbni sustav Istre – Vodovod Butoniga d.o.o., Buzet, Sv. Ivan 8, OIB: 93841076678,
 15. Izvješće o polugodišnjem radu Načelnika za razdoblje srpanj – prosinac  2016. godine,
 16. Vijećnička pitanja.

SVI ZAINTERESIRANI GRAĐANI MOGU PRISUSTVOVATI SJEDNICI

Klasa: 021-05/17-01/01

Urbroj: 2163/05-02-17-1

Motovun, 22. ožujka 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOTOVUN

PREDSJEDNIK

                                                                                                Elvis Linardon, v.r.  

Skip to content