OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Akti i dokumenti

Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja, utvrđenih zakonom i Statutom Općine Motovun,donosi Statut, Poslovnik o radu Općinskog vijeća, proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke, preporuke, rješenja,zaključke, deklaracije, rezolucije te daje vjerodostojna tumačenja.
Načelnik donosi odluke, pravilnike, preporuke, rješenja, zaključke i upute.

 

STATUT OPĆINE MOTOVUN – MONTONA – pročišćeni tekst

Dokumenti

Evidencija komunalne infrastrukture

 2020. godina – OBJAVLJENI AKTI

 

I. OPĆINSKO VIJEĆE

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Motovun-Montona za 2019. godinu 28
Odluka o raspodjeli rezultata za 2019. godinu 41
I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Motovun-Montona za 2020. godinu 44
Odluka o izmjenama Programa području predškolskog odgoja i obrazovanja za 2020. godinu 55
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu za 2020. godinu 56
Odluka o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji za 2020. godinu 57
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu 57
Odluka o izmjenama Programa civilnog društva i ostalih društvenih potreba u 2020. godini 58
Odluka o izmjeni Programa razvoja turizma u 2020. godini 59
Odluka o izmjenama Socijalnog i zdravstvenog programa za 2020. godinu 59
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u području prostornog uređenja u 2020. godini 60
Odluka o izmjenama Programa komunalnih potreba za 2020. godinu 61
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Motovun-Montona za 2020. godinu 127
II. izmjene i dopune Proračuna Općine Motovun-Montona za 2020. godinu 150
Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Općine Motovun za 2020. godinu 157
Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2020. godinu 157
Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba u školstvu za 2020. godinu 158
Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji za 2020. godinu 158
Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu 159
Odluka o II. izmjenama Programa civilnog društva i ostalih društvenih potreba u 2020. godini 160
Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba u području prostornog uređenja u 2020. godini 160
Odluka o II. izmjenama Programa komunalnih potreba za 2020. godinu 161
Odluka o izmjenama Odluke o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Motovun-Montona za 2020. godinu 163
Proračun Općine Motovun-Montona za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. godinu 163
Odluka o izvršavanju proračuna Općine Motovun-Montona za 2021. godinu 177
Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja za 2021. godinu 179
Program javnih potreba u školstvu za 2021. godinu 180
Program javnih potreba u sportu i rekreaciji za 2021. godinu 181
Program javnih potreba u kulturi za 2021. godinu 182
Socijalni i zdravstveni program za 2021. godinu 183
Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 184
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 185
Program javnih potreba u području prostornog uređenja u 2021. godini 187
Program poticanja razvoja turizma u 2021. godini 188
Program civilnog društva i ostalih društvenih potreba u 2021. godini 189
Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 2021. godinu 189
Program korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu 190
Zaključak o donošenju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite za 2019. godinu 16
Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite za 2020. godinu 16
Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje 2020. – 2023. godine 17
Izvješće o izvršenju Programa komunalnih potreba za 2019. godinu 42
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Motovun-Montona za razdoblje srpanj – prosinac 2019. godine 43
Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu 148
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Motovun-Montona za razdoblje siječanj – lipanj 2020. 148
Odluka o dopunama Odluke o uređenju i održavanju naselja 13
Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 13
Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u Općini Motovun-Montona 14
Odluka o privremenom povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika 14
Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Motovun-Montona 15
Odluka o dopunama Odluke o uređenju i održavanju naselja 18
Odluka o dopuni Odluke o korištenju javnih površina 18
Odluka o dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora 19
Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Motovun-Montona 19
Odluka o dopuni Odluke o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije stožera civilne zaštite na području Grada Pazina i općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun-Montona, Sveti Petar u Šumi i Tinjan 20
Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Općine Motovun-Montona 62
Odluka o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Motovun-Montona 64
Odluka o uvjetima ustanovljavanja i postupku natječaja za osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja na građevinskim česticama u vlasništvu Općine Motovun-Montona na području Urbanističkog plana uređenja Divjaki 84
Odluka o isključenju nekretnine k.č. 2697/3 k.o. Zumesk iz statusa javnog dobra u općoj uporabi 87
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Motovun-Montona 144
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Motovun-Montona 145
Odluka o pokretanju postupka izrade Plana i programa razvoja Općine Motovun-Montona u razdoblju 2021. do 2027. godine 146
Odluka o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada 147
Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima 148
Odluka o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Motovun-Montona za 2021. godinu 191
Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Motovun-Montona 192
Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća i godišnjeg financijskog izvješća društva Motovun Park d.o.o. u 2019. godini 88
Zaključak o utvrđivanju Smjernica za izradu izmjena i dopuna Proračuna Općine Motovun-Montona za 2020. godinu 88

II. OPĆINSKI NAČELNIK

Odluka o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Motovun-Montona 21
Odluka o donošenju mjera zaštite stanovništva i umanjenja rizika od širenja zaraze koronavirusom COVID-19 na području Općine Motovun-Montona 21
Odluka o donošenju mjera zaštite stanovništva i umanjenja rizika od širenja zaraze koronavirusom COVID-19 na području Općine Motovun-Montona 22
Odluka o oslobađanju roditelja obveze plaćanja sufinanciranja troškova produženog boravka učenika osnovne škole za trajanja mjera zabrane rada obrazovnih ustanova 23
Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenika 89
Odluka o ostvarivanju prava na sufinanciranje nabave radnih bilježnica za učenike osnovnih škola i sufinanciranje nabave udžbenika i radnih bilježnica učenika srednjih škola s prebivalištem na području Općine Motovun-Montona za školsku godinu 2020./2021. 92
Odluka o otpisu zastarjelih, nenaplativih i dospjelih potraživanja 193
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o gospodarenju otpadom za 2019. godinu 63
Zaključak o davanju suglasnosti na radno vrijeme naplate parkiranja 90
Zaključak o privremenom reguliranju obavljanja komunalne djelatnosti prijevoza putnika autobusom ili drugim vozilom lokalnim nerazvrstanim cestama Općine Motovun-Montona 90
Zaključak o broju i visini stipendija u školskoj/akademskoj godini 2020./21. 93
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Motovun-Montona 1
Plan korištenja javnih površina za 2020. godinu 24

III. TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MOTOVUN

Statut Turističke zajednice Općine Motovun 93
Pravilnik o radu Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Motovun 107

 

 2019. godina – OBJAVLJENI AKTI

OPĆINSKO VIJEĆE

PRORAČUN, PRORAČUNSKI AKTI
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Motovun-Montona za 2018. godinu 118
Odluka o raspodjeli rezultata za 2018. godinu 139
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Motovun za 2019. 139
I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Motovun-Montona za 2019. godinu 222
Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Motovun-Montona za 2019. godinu 232
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu za 2019. godinu 233
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu 234
Odluka o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji za 2019. godinu 234
Odluka o izmjenama Socijalnog programa za 2019. godinu 234
Odluka o izmjenama Programa komunalnih potreba za 2019. godinu 235
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u području prostornog uređenja u 2019. godini 236
Odluka o izmjenama Programa civilnog društva i ostalih društvenih potreba u 2019. godini 237
Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 2019. godinu 237
Proračun Općine Motovun-Montona za 2020. godinu s projekcijom proračuna za 2021. i 2022. godinu 238
Odluka o izvršavanju proračuna Općine Motovun-Montona za 2020. godinu 254
Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja za 2020. godinu 239
Program javnih potreba u školstvu za 2020. godinu 256
Program javnih potreba u sportu i rekreaciji za 2020. godinu 257
Program javnih potreba u kulturi i turizmu za 2020. godinu 258
Socijalni i zdravsteni program za 2020. godinu 261
Program komunalnih potreba za 2020. godinu 261
Program javnih potreba u području prostornog uređenja za 2020. godinu 261
Program civilnog društva i ostalih društvenih potreba u 2020. godini 266
Odluka o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Motovun-Montona za 2020. godinu 267
Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 2020. godinu 268
Program o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Motovun-Montona 269
PLANOVI, IZVJEŠĆA
Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Motovun 30
Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Odluke o donošenju
I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Motovuna 33
Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Motovuna 36
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa komunalnih potreba za 2018. godinu 139
Zaključak o usvajanju Prometne studije 179
Odluka o dopunama Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Motovun 185
Odluka o donošenju Plana djelovanja Općine Motovun-Montona u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu 204
ODLUKE
Odluka o komunalnoj naknadi 39
Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade 43
Odluka o komunalnom doprinosu 43
Odluka o komunalnim djelatnostima 47
Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova 53
Odluka o komunalnom redu 59
Odluka o uređenju i održavanju naselja 60
Odluka o korištenju javnih površina 77
Odluka o javnim zelenim površinama 85
Odluka o grobljima 90
Odluka o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog redara 97
Odluka o načelima, kriterijima i postupku za određivanje naziva javnih površina 101
Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun-Montona 104
Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća 105
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju Tima civilne zaštite opće namjene Općine Motovun 105
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 107
Odluka o davanju suglasnosti Općini Motovun-Montona za provedbu ulaganja u projektu „Izgradnja dječjeg igrališta“ u naselju Kaldir na k.č. 164 k.o. Kaldir 142
Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima 143
Odluka o izmjeni Odluke o izboru ugovornog izvršitelja komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta 143
Odluka o uređenju prometa 160
Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja 171
Odluka o ostvarivanju prava na financiranje nabave radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete učenika osnovnih i srednjih škola s prebivalištem na području Općine Motovun-Montona za školsku godinu 2019./2020. 177
Odluka o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda 178
Odluka o dodjeli javnih priznanja za 2019. godinu 179
Odluka o odvodnji otpadnih voda 185
Odluka o agrotehničkim mjerama za sprječavanje šteta, onemogućavanja ili smanjenja poljoprivredne proizvodnje, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te drugim mjerama zaštite poljoprivrednih površina 194
Odluka o diobi udjela u vlasništvu nekretnine bivše Općine Pazin u korist Općine Karojba 200
Odluka o prijenosu dijela poslovnog udjela u vlasništvu trgovačkog društva Usluga d.o.o. Pazin za komunalne poslove na Općinu Karojba 201
Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima 202
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija 202
Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje Područne vatrogasne zajednice Pazin 203
Odluka o prijedlozima na nacrt Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Motovun-Montona 269
Odluka o grbu i zastavi Općine Motovun-Montona 270
Odluka o izmjenama Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Motovun 274
Odluka o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun-Montona 274
Odluka o određivanju plaće i drugih prava općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika 274
Odluka o izmjeni Odluke o korištenju javnih površina 275
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada 277
Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Motovun-Montona 283
PRAVILNICI
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva 1
ZAKLJUČCI
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite za 2018. godinu 107
Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite za 2019. godinu 106
Zaključak o prihvaćanju Informacije o sigurnosti na području Općine Motovun-Montona u 2018. godini 144
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Motovun-Montona za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine 144
Zaključak o diobi udjela u vlasništvu nekretnina bivše Općine Pazin te udjela u komunalnim društvima kojima je osnivač bila bivša Općine Pazin 144
Zaključak o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Motovun 145
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Motovun-Montona za razdoblje siječanj – lipanj 2019. 204

II. OPĆINSKI NAČELNIK

ODLUKE
Odluka o visini početne cijene zakupnina za nekretnine u vlasništvu Općine Motovun-Montona 108
Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Motovun 146
Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika za potrebe učenika srednjih škola s prebivalištem na području Općine Motovun za školsku godinu 2019./2020. 182
ZAKLJUČCI
Zaključak o visini sufinanciranja djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača koji se nalaze u Planu mreže dječjih vrtića za pedagošku 2018./19. godinu 22
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o gospodarenju otpadom za 2018. godinu 117
Zaključak o suglasnosti na Odluku o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje 219
Zaključak o broju i visini stipendija u školskoj/akademskoj godini 2019./20. 220
Zaključak o davanju suglasnosti na cjenik komunalnih usluga 339
PRAVILNICI
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i naknadama za prometovanje motornim vozilima unutar zona posebne regulacije prometa 23
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Motovun 115
Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Motovun 146
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Motovun-Montona 328
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o provedbi jednostavne nabave robe, radova i usluga 338
PLANOVI
Plan nabave za 2019. godinu 23
Plan nabave za 2019. godinu 110
Shema mobilizacije Stožera civilne zaštite Općine Motovun-Montona 180
Zaključak o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite 181
Plan prijma u službu za 2019. godinu 183
Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata u
uredskom poslovanju upravnog odjela i tijela Općine Motovun-Montona za 2020. godinu 284
Plan nabave za 2020. godinu 323
Plan prijma u službu za 2020. godinu 328
RJEŠENJA
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za zakup poslovnih prostora u vlasištvu Općine Motovun- Montona 184

III. MOTOVUN PARK

Ispravak Cjenika komunalnih i ostalih usluga za 2019. godinu 29

2018. godina – OBJAVLJENI AKTI

Službeni glasnik Općine Motovun, Godina 1., Broj 1.

OPĆINSKO VIJEĆE

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Motovun – Montona

Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Motovun

Odluka o izradi Urbanitičkog plana uređenja Divjaki

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun

Odluka o izboru osobe kojoj se ugovorom povjerava obavljanje komunalnih pslova zimskog održavanja javnih površina i neravstanih cesta

Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Motovun

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju trgovačkog društva Motovun park d.o.o.

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o visini koeficijenta i stalnog dodatka za obračun plaće („Službene novine Grada Pazina“, broj 3/03.)

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o utvrđivanju plaća odnosno primanja dužnosnika Općine Motovun („Službene novine Grada Pazina“, broj 13/93. i 14/94.)

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju klubova vijećnika („Službene novine Grada Pazina“, broj 5/93.)

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o zonama za utvrđivanje komunalne naknade („Službene novine Grada Pazina“, broj 14/95.)

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o zdravstvenoj zaštiti zdravstveno neosiguranih osoba („Službene novine Grada Pazina“, broj 5/93.)

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o visini posebne pristojbe za priređivanje igara na sreću bingo, tombola ili klađenja na športskim natjecanjima i iznosu naknade za plombiranje brojača na automatima za igre na sreću i zabavne igre („Službene novine Grada Pazina“, broj 8/94.)

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite Općine Motovun za 2017. godine

 Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Motovun za 2018. godinu

Zaključak o prihvaćanju Informacije o sigurnosti na području Općine Motovun u 2017. godini

OPĆINSKI NAČELNIK

Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Motovun

Odluka o otpisu zastarjelih, nenaplativih i dospjelih potraživanja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela

Rješenje o imenovanju Natječajne komisije za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Motovun

Plan prijma u službu u 2018. godini

Plan nabave robe, radova i usluga za 2018. godinu

Službeni glasnik Općine Motovun, Godina 1., Broj 2.

OPĆINSKO VIJEĆE

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Motovun za 2017. godinu

Izvješće o izvršenju komunalnih potreba Općine Motovun za 2017. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Motovun

Odluka o formiranju katastarske čestice dječjeg odmarališta u naselju Špadići u Poreču i određivanju suvlasničkih udjela na novoformiranoj katastarskoj čestici

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju trgovačkog društva Motovun park d.o.o.

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća programa rada i financijskog plana Turističke zajednice Općine Motovun za 2017. godinu

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o poslovanju u 2017. godini i plana poslovanja za 2018. godinu društva Motovun Park d.o.o.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Motovun za razdoblje srpanj – prosinac 2017. godine

Rješenje o prestanku mandata članici Općinskog vijeća Općine Motovun

Rješenje o početku mandata članici Općinskog vijeća Općine Motovun

OPĆINSKI NAČELNIK

II. izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu

Odluka o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Motovun

Službeni glasnik Općine Motovun, Godina 1., Broj 3.

OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Općine Motovun-Montona

Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Motovun za 2018. godinu

Zaključak o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Motovun

OPĆINSKI NAČELNIK

 Odluka o povjeravanju komunalnih poslova operativnog izvršavanja usluga provedbe projekta Doživljaj Motovuna!

Zaključak o izmjeni Plana prijma u službu u 2018. godini

Službeni glasnik Općine Motovun, Godina 1., Broj 4.

OPĆINSKO VIJEĆE

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Motovun-Montona za 2018. godinu

Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Općine Motovun-Montona

Odluka o kriterijima, mjerilima, uvjetima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja

Odluka o otpisu potraživanja za komunalnu naknadu

Odluka o izboru ugovornog izvršitelja komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta

Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Motovun-Montona

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Motovun za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Motovun-Montona

Službeni glasnik Općine Motovun, Godina 1., Broj 5.

OPĆINSKO VIJEĆE

1. izmjene i dopune Proračuna Općine Motovun-Montona za 2018. godinu

Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Motovun-Montona za 2018. godinu

1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja za 2018. godinu

1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u području školstva za 2018. godinu

1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji za 2018. godinu

1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu

1. izmjene i dopune Socijalnog programa za 2018. godinu

1. izmjene i dopune Programa komunalnih potreba za 2018. godinu

1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u području prostornog uređenja za 2018. godinu

1. izmjene i dopune Programa civilnog društva i ostalih društvenih potreba u 2018. godini

Odluka o izmjeni Odluke o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Motovun za 2018. godinu

 Službeni glasnik Općine Motovun, Godina 1., Broj 6.

OPĆINSKO VIJEĆE

Proračun Općine Motovun-Montona za 2019. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Motovun-Montona za 2019. godinu

Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja za 2019. godinu

Program javnih potreba u području školstva za 2019. godinu

Program javnih potreba u sportu i rekreaciji za 2019. godinu

Program javnih potreba u kulturi za 2019. godinu

Socijalni program za 2019. godinu

Program komunalnih potreba za 2019. godinu

Program javnih potreba u području prostornog uređenja za 2019. godinu

Program civilnog društva i ostalih društvenih potreba u 2019. godini

Odluka o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Motovun za 2019. godinu

Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija

Odluka o uvjetima i načinu držanja životinja i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama 

Odluka o korištenju vozila za službene potrebe, službenim putovanjima, službene informatičke opreme i službenih mobilnih telefona

Odluka o istupanju Općine Motovun-Montona iz udruge Modelna šuma „Sliv rijeke Mirne“

Plan mreže dječjih vrtića za područje Općine Motovun-Montona

Službeni glasnik Općine Motovun, Godina 1., Broj 7.

OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o visini paušalnog poreza za porezne obveznike koji ostvaruju dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova

OPĆINSKI NAČELNIK

Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata u uredskom poslovanju upravnog odjela i tijela Općine Motovun-Montona za 2019. godinu

Pravilnik o korištenju sustava video nadzora

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

MOTOVUN PARK d.o.o. 

Cjenik komunalnih i ostalih usluga za 2019. godinu

2017. GODINA – OBJAVLJENI AKTI

• SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA SN 52/2017

OPĆINSKO VIJEĆE

Proračun Općine Motovun za 2018. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2018. godinu

Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja za 2018. godinu

Program javnih potreba javnih potreba u školstvu za 2018. godinu Program javnih potreba u kulturi za 2018. godinu

Socijalni program za 2018. godinu

Program javnih potreba u sportu i rekreaciji za 2018. godinu

Program ostalih društvenih potreba u 2018. godini

Program komunalnih potreba za 2018. godinu

Program javnih potreba u području prostornog uređenja za Općinu Motovun u 2018. godini

Odluka o stavljanju o stavljanju izvan snage Statutarne odluke („Službene novine Grada Pazina“, broj 6/03.)

Odluka o stavljanju izvan snage Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Motovun („Službene novine Grada Pazina“, broj 7/06.)

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o socijalnoj skrbi(„Službene novine Grada Pazina“, broj 12/08., 13/09., 37/09. i 17/10.)

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o naknadi troškova članovima Općinskog vijeća, Poglavarstva i radnih tijela Općine Motovun („Službene novine Grada Pazina“, broj 13/06.)

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju udruge Modelne šume „Sliv rijeke Mirne“ („Službene novine Grada Pazina“, broj 19/12.)

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Motovun i o osiguravanju uvjeta za pristup informacijama kojima raspolaže Općina Motovun („Službene novine Grada Pazina“, broj 20/09.)

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju i porezima na korištenje javnih površina („Službene novine Grada Pazina“, broj 6/03.) i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju i porezima na korištenje javnih površina („Službene novine Grada Pazina“, broj 10/04.)

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o radnom vremenu u ugostiteljstvu („Službene novine Grada Pazina“, broj 2/02.)

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima priključenja na sustav opskrbe pitkom vodom („Službene novine Grada Pazina“, broj 13/09.)

• SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA SN 51/2017

OPĆINSKO VIJEĆE

Druge (II.) izmjene i dopune Proračuna Općine Motovun za 2017. godinu

Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2017. godinu

1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja za Općinu Motovun u 2017. godini

1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Općine Motovun za 2017. godinu

1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Motovun za 2017. godinu

1. Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Motovun za 2017. godinu

1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Motovun za 2017. godinu

1. Izmjene i dopune Programa civilnog društva i ostalih društvenih potreba u 2017. godini

2. Izmjene i dopune Programa komunalnih potreba Općine Motovun za 2017. godinu

2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području prostornog uređenja za Općinu Motovun u 2017. godini

Odluka o lokalnim porezima Općine Motovun-Montona

Odluka o donošenju 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Motovuna

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju trgovačkog društva Motovun park d.o.o

Odluka o načinu upravljanja i gospodarenja kulturno-povijesnom cjelinom i kulturno-povijesnim spomenicima na području Općine Motovun

Odluka o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Motovun za 2018. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Motovun-Montona za 2016. godinu

Rješenje o imenovanju članova Odbora za statut, poslovnik i normativnu djelatnost

OPĆINSKI NAČELNIK

Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija za školsku godinu 2017/18.

Zaključak o izmjeni Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Motovun za 2017. godinu 

OPĆINSKI NAČELNIK

Druge (II.) izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu

Prve (I.) izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu

• SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA SN 35/2017

OPĆINSKO VIJEĆE

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Motovun za 2017.godinu

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Motovun za 2017. godinu

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2017. godinu

1. Izmjene i dopune Programa komunalnih potreba Općine Motovun za 2017. godinu

1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području prostornog uređenja za Općinu Motovun u 2017. godini

Odluka o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Motovunza razdoblje lipanj – prosinac 2017. godine

Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Motovun

Odluka o izmjeni Odluke o plaći općinskog načelnika, zamjenika općinskog načelnika i drugim pravima iz radnog odnosa

• SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA SN 10/2017- 30. ožujka 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Motovun za 2016. godinu

Odluka o otpisu zastarjelih, nenaplativih i dospjelih potraživanja

Izvršenje Programa komunalnih potreba Općine Motovun za 2016. godinu

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Motovun za 2017. godinu

Odluka o prihvaćanju najpovoljnije ponude po raspisanom Javnom natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Motovun

Odluka o izmjeni o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju visine i načina plaćanja komunalnog doprinosa

Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Motovun

Odluka o dopuni Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Motovun

Odluka o prihvaćanju Sporazuma o preuzimanju dijela kreditne obaveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice Pula od strane općina i gradova u Istarskoj županiji i Istarske županije

Odluka o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Vodoopskrbni sustav Istre – Vodovod Butoniga d.o.o., Buzet, Sv. Ivan 8, OIB: 93841076678

Zaključak o o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite Općine Motovun za 2016. godine

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o polugodišnjem radu Načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2016. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Motovun

• SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA SN 03/2017 – 28. veljače 2017.

OPĆINSKI NAČELNIK

Pravilnik o provedbi jednostavne nabave robe, radova i usluga
Izmjene i dopune Pravilnika o uvjetima i naknadama za prometovanje motornim vozilima unutar zone posebne regulacije
Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Motovun
Ispravak Plana prijma u službu u Općinu Motovun

• SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA SN 02/2017 – 26. siječanj 2017.

OPĆINSKI NAČELNIK

Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva
Plan prijma u službu u Općinu Motovun
Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Motovun za 2017. godinu
Druge (II.) izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu
Plan nabave za 2017. godinu

2016. GODINA – OBJAVLJENI AKTI

• SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA SN 52/2016 – 20. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE

Proračun Općine Motovun za 2017. godinu
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2017. godinu
Program javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe za Općinu Motovun u 2017. godini
Program javnih potreba u školstvu Općine Motovun za 2017. godinu
Program javnih potreba u kulturi Općine Motovun za 2017. godinu
Socijalni program Općine Motovun za 2017. godinu
Program javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Motovun za 2017. godinu
Program civilnog društva i ostalih društvenih potreba u 2017. godini
Program komunalnih potreba Općine Motovun za 2017. godinu
Program javnih potreba u oblasti prostornog uređenja za Općinu Motovun u 2017. godini
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Motovun u 2017.godini
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za rad Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa

• SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA SN 51/2016 – 19. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE

Druge (II.) izmjene i dopune Proračuna Općine Motovun za 2016. godinu
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2016. godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe za Općinu Motovun u 2016. godini
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Općine Motovun za 2016. godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Motovun za 2016. godinu
Izmjene i dopune socijalnog programa Općine Motovun za 2016. Godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Motovun za 2016. godinu
Izmjene i dopune Programa civilnog društva i ostalih društvenih potreba u 2016. godini
Izmjene i dopune Programa komunalnih potreba Općine Motovun za 2016. godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti prostornog uređenja za Općinu Motovun u 2016. godini
Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Motovuna

 • SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA SN 41/2016 – 04. studeni 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun
Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Općine Motovun
Odluka o prihvaćanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Motovun 2016.- 2020. Godine
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje zimskog održavanja javnih površina i nerazvrstanih cesta na području Općine Motovun za 2016. i 2017

OPĆINSKI NAČELNIK

II. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Motovun
Pravilnik o kriterijima, mjerilima, uvjetima i postupku otpisa potraživanja i obveza Općine Motovun

• SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA SN 40/2016 – 03. studenog 2016.

OPĆINSKI NAČELNIK

Prve (I.) izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu .

• SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA SN 35/2016 – 27. rujna 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Motovun evidencijski broj: K01/2016
Odluka o izmjeni i dopuni Oduke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Motovun u 2016.godini
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o polugodišnjem radu Načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Motovun
Odluka o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Motovun

• SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA SN 34/2016 – 19. rujna 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Motovun za 2016.godinu
Prve (I.) Izmjene i dopune Proračuna Općine Motovun
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2016. godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Općine Motovun za 2016. godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Motovun za 2016. godinu
Izmjene i dopune Programa civilnog društva i ostalih društvenih potreba u 2016. godini
Izmjene i dopune Programa komunalnih potreba Općine Motovun za 2016. godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti prostornog uređenja za Općinu Motovun u 2016. godini
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Motovuna

OPĆINSKI NAČELNIK

Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Motovun

• SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA SN 31/2016 – 24. kolovoza 2016.

http://www.pazin.hr/snovine/SN_31_2016.pdf

OPĆINSKI NAČELNIK

Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija

Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja

Pravilnik o uvjetima i naknadama za prometovanje motornim vozilima unutar zona posebne regulacije prometa

• SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA SN 30/2016 – 29. srpnja 2016.

http://www.pazin.hr/snovine/SN_30_2016.pdf

OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o ispravku grafičkog dijela II. Izmjena i dopuna PPUO Motovun („Službene novine Grada Pazina“ broj 50/15.)

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa i parkiranja na području Općine Motovun

Odluka o dodjeli javnih priznanja za 2016. godinu

Rješenje o mirovanju mandata vijećnici Ivoni Vascotto članici Općinskog vijeća Općine Motovun

Rješenje o verifikaciji mandata člana Općinskog vijeća Općine Motovun

Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Motovun

Rješenje o izboru predsjednika i dva člana Mandatno-verifikacijske komisije

Rješenje o izboru Odbora za priznanja

• SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA SN 16/2016 – 10. svibnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE
Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Motovun
Odluka o osnivanju trgovačkog društva Motovun park d.o.o.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa i parkiranja na području Općine Motovun
Odluka o organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite na području Općine Motovun
Odluka o osnivanju Tima civilne zaštite opće namjene Općine Motovun

OPĆINSKI NAČELNIK
Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Motovun za 2016. godinu

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Odluka o prestanku mandata zamjenice Općinskog načelnika Općine Motovun

• SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA SN 05/2016 – 04. ožujka  2016.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Motovun za 2015.godinu
Izvršenje Programa komunalnih potreba Općine Motovun za 2015. godinu
Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Motovun za 2016. godinu
Odluka o prihvaćanju najpovoljnijih ponuda po Javnom natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Motovun
Odluka o upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Motovun
Odluka o dopuni Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Motovun
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju visine i načina plaćanja komunalnog doprinosa¸
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Motovun
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta na području Općine Motovun za razdoblje od 2016.-2019. godine
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje radova strojne košnje na području Općine Motovun za razdoblje od 4 godine
Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Motovun
Zaključak o davanju primjedbi na prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite Općine Motovun za 2015. godinu
Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Motovun za 2016. – 2019.godine
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o polugodišnjem radu Načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2015. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Plan prijma u službu u Općinu Motovun

• SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA SN 03/2016- 12. veljače 2016.

OPĆINSKI NAČELNIK

. Plan nabave za 2016. godinu

2015. GODINA – OBJAVLJENI AKTI

• SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA SN 51/2015 – 30. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
Druge (II.) Izmjene i dopune Proračuna Općine Motovun za 2015. godinu
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2015.godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe za Općinu Motovun u 2015. godini
Izmjene i dopune Programa programa javnih potreba u školstvu Općine Motovun za 2015. godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Motovun za 2015. godinu
Izmjene i dopune socijalnog programa Općine Motovun za 2015. godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Motovun za 2015. godinu
Izmjene i dopune Programa civilnog društva i ostalih društvenih potreba u 2015. godini
Izmjene i dopune Programa komunalnih potreba Općine Motovun za 2015. godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti prostornog uređenja za Općinu Motovun u 2015. godini

OPĆINSKI NAČELNIK
Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Motovun
Prve (I.) izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu
Druge (II.) izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu

OPĆINSKO VIJEĆE

• SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA SN 50/2015 – 30. prosinca 2015.

 Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog Plana Uređenja Općine Motovun

OPĆINSKO VIJEĆE

• SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA SN 43/2015 – 22. prosinca 2015.

Proračun Općine Motovun za 2016. godinu
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2016. godinu
Program javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe za Općinu Motovun u 2016. godini
Program javnih potreba u školstvu Općine Motovun za 2016. godinu
Program javnih potreba u kulturi Općine Motovun za 2016. godinu
Socijalni program Općine Motovun za 2016. godinu
Program javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Motovun za 2016. godinu
Program civilnog društva i ostalih društvenih potreba u 2016. godinu
Program komunalnih potreba Općine Motovun za 2016. godinu
Program javnih potreba u oblasti prostornog uređenja za Općinu Motovun u 2016. godini
Odluka o osnivanju trgovačkog društva „Razvojna agencija Srce Istre“ d.o.o. i utvrđivanju Društvenog ugovora „Razvojna agencija Srce Istre“ d.o.o.
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje zimskog održavanja javnih površina i nerazvrstanih cesta na području Općine Motovun za 2015. i 2016. godinu
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Motovun u 2016.godini

OPĆINSKO VIJEĆE

•    SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA SN 30/15 – 22. rujna 2015.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Motovun za 2015.godinu
Prve (I.) izmjene i dopune Proračuna Općine Motovun za 2015.godinu
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Motovun  za 2015. godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Općine Motovun  za 2015. godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Motovun  za 2015. Godinu
Izmjene i dopune socijalnog programa Općine Motovun za 2015. godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji  Općine Motovun za 2015. godinu
Izmjene i dopune Programa komunalnih potreba Općine Motovun za 2015. godinu
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o polugodišnjem radu Načelnika  za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

•    SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA SN 28/15 – 16. rujna 2015.

Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija u školskoj godini 2015/2016
Odluka o imenovanju osobe zadužene za sustavno gospodarenje energijom

OPĆINSKO VIJEĆE

•    SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA SN 25/2015   – 18. kolovoza 2015.

Izmjene i dopune Odluke o uređenju prometa i parkiranja na području Općine Motovun – Montona
 Odluka o dodjeli javnih priznanja za 2015. Godinu

•    SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA SN 20/2015   – 16. lipnja 2015.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Općine Motovun-Montona
Odluka o prihvaćanju najpovoljnije ponude po Javnom natječaju za prodaju odnosno zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Motovun.
Rješenje o razrješenju potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Motovun

•    SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA SN 04/2015   – 16. ožujka 2015.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Motovun za 2014. godinu
Izvršenje Programa komunalnih potreba Općine Motovun za 2014. godinu
Odluka o kreditnom zaduženju Općine Motovun
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Motovun
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju visine i načina plaćanja komunalnog doprinosa Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje radova veterinarsko-higijeničarskih poslova na području Općine Motovun za 2015. godinu
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje radova obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Motovun za 2015. godinu
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje radova strojne košnje na području Općine Motovun za 2015. godinu  
Zaključak o donošenju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Motovun za 2014. godinu
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o polugodišnjem radu Načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2014. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Motovun
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Motovuna
Odluka o kreditnom zaduženju Općine Motovun
Odluka o izmjeni Odluke o plaći Općinskog načelnika, zamjenika Općinskog načelnika i drugim pravima iz radnog odnosa
Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Motovun

OPĆINSKI NAČELNIK

Plan nabave za 2015. godinu

2014. GODINA – OBJAVLJENI AKTI

OPĆINSKO VIJEĆE

Proračun Općine Motovun za 2015. godinu 
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2015. godinu 
Program javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe za Općinu Motovun u 2015. godini 
Program javnih potreba u školstvu Općine Motovun za 2015. godinu 
Program javnih potreba u kulturi Općine Motovun za 2015. godinu 
Socijalni program Općine Motovun za 2015. godinu 
Program javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Motovun za 2015. godinu 
Program civilnog društva i ostalih društvenih potreba u 2015. godini 
Program komunalnih potreba Općine Motovun za 2015. godinu 
Program javnih potreba u oblasti prostornog uređenja za Općinu Motovun u 2015. godini
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika autobusom ili drugim vozilima istog kapaciteta i karakteristika, lokalnim nerazvrstanim cestama Općine Motovun 
Druge (II.) Izmjene i dopune Proračuna Općine Motovun za 2014. godinu 
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2014. godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe za Općinu Motovun u 2014. godini 
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Općine Motovun za 2014. godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Motovun za 2014. godinu
Izmjene i dopune socijalnog programa Općine Motovun za 2014. godinu 
Izmjene i dopune Programa javnih u sportu i rekreaciji Općine Motovun za 2014. godinu
Izmjene i dopune Programa civilnog društva i ostalih društvenih potreba u 2014. godini
Izmjene i dopune Programa komunalnih potreba Općine Motovun za 2014. godinu 
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti prostornog uređenja za Općine Motovun u 2014. godini 
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Motovun u 2015. godini 
Odluka o prihvaćanju Programa ukupnog razvoja Općine Motovun 2014. – 2020. godine 
Odluka o podnošenju zahtjeva za povjeravanje poslova priznavanja prava na naknadu za troškove ogrjeva 
Odluka o odabiru Istarske ceste d.o.o. za obavljanje zimskog održavanja javnih površina i nerazvrstanih cesta na području Općine Motovun 
Odluka o izradi dopuna Prostornog plana uređenja Općine Motovun
Odluka o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Motovun
Odluka o postupku uzimanja dugoročnog financijskog kredita za financiranje projekta izgradnje kanalizacijskog sustava I-FAZA i izgradnju sustava za pročišćavanje otpadnih voda Motovun iz programa IPARD MJERA

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Motovun za 2014. godinu              

Rješenje o prestanku mandata vijećniku Slobodanu Vugrinecu članu Općinskog vijeća Općine Motovun  

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Motovun
Odluka o izmjeni Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja Divjaki
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Motovun u 2014.godini
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Motovun za 2013. godinu
Izvršenje Programa komunalnih potreba Općine Motovun za 2013. godinu
Prve (I.) izmjene i dopune Proračuna Općine Motovun za 2014. godinu
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2014. godinu
Izmjene i dopune sažetka rada i organizacijske strukture
Izmjene i dopune socijalnog programa
Izmjene i dopune programa komunalnih potreba
Izmjene i dopune programa civilnog društva i ostalih društvenih potreba
Izmjene i dopune Plana nabave dugotrajne imovine za 2014. godinu
Odluka o izmjeni Odluke o plaći Općinskog načelnika, zamjenika Općinskog načelnika i drugim pravima iz radnog odnosa        

Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine Motovun 

Odluka o porezima Općine Motovun – Montona
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju visine i načina plaćanja komunalnog doprinosa
Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe
Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Motovun
Odluka o uređenju prometa i parkiranja na području Općine Motovun
Odluka o odabiru najpovoljnjije ponude za obavljanje radova veterinarsko – higijeničarskih poslova na području Općine Motovun
Odluka o odabiru najpovoljnjije ponude za obavljanje radova obveznene preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Motovun
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje radova strojne košnje na području Općine Motovun
Rješenje o mirovanju mandata vijećnika Ričarda Labinjana člana Općinskog Vijeća Općine Motovun
Rješenje o verifikaciji mandata člana Općinskog vijeća Općine Motovun- Efrem Močibob
Rješenje o verifikaciji mandata člana Općinskog vijeća Općine Motovun- Stiven Valenta
Zaključak o donošenju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Motovun

Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Motovun za 2014. – 2016. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Izvješće o radu siječanj- lipanj 2014. godine Izvješće o radu siječanj- lipanj 2014. godine  [263K]

Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Motovun za 2014. godinu 

Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija u školskoj godini 2014/2015. ODLUKA O DODJELI STIPENDIJA 2014/15.  [15K]

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Motovun
Odluka o posebnom režimu kretanja pješaka i prometovanja vozila u Motovunu u vrijeme održavanja Motovun film festivala
Prve (I.) izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu 

Pravilnik o uvjetima i naknadama za prometovanje motornim vozilima unutar zone posebne regulacije prometa

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Motovun

Pravilnik o korištenju javnih površina

  • SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA  SN 2/14  [487K]– objavljeno 12. veljače 2014.

Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti kroz provođenje preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
Prve (I.) izmjene i dopune Plana nabave za 2013. godinu
Plan nabave za 2014. godinu

  • SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA  SN 1/14  [532K]– objavljeno 03. veljače 2014.

Odluka o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti

Plan prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Motovun za 2014. godinu 


– 2013. GODINA- OBJAVLJENI AKTI –

OPĆINSKO VIJEĆE

Proračun Općine Motovun za 2014. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2014. godinu

Program javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe za Općinu Motovun u 2014. godini

Program javnih potreba u školstvu Općine Motovun za 2014. godinu

Program javnih potreba u kulturi Općine Motovun za 2014. godinu

Socijalni program Općine Motovun za 2014. godinu

Program javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Motovun za 2014. godinu

Program civilnog društva i ostalih društvenih potreba u 2014. godinu

Program komunalnih potreba Općine Motovun za 2014. godinu

Program javnih potreba u oblasti prostornog uređenja za Općinu Motovun za 2014. godinu

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 40/13 SN 40/13  [470K]

OPĆINSKO VIJEĆE

Prve (I.) izmjene i dopune Proračuna Općine Motovun za 2013. godinu

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2013. godinu

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe za Općinu Motovun u 2013. godini

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Općine Motovun za 2013. godinu

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Motovun za 2013. godinu

Izmjene i dopune socijalnog programa Općine Motovun za 2013. godinu

Izmjene i dopune Programa civilnog društva i ostalih društvenih potreba u 2013. godini

Izmjene i dopune Programa komunalnih potreba Općine Motovun za 2013. godinu

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti prostornog uređenja za Općinu Motovun u 2013. godinu

Odluka o davanju suglasnosti za podjelu trgovačkog društva USLUGA d.o.o. s osnivanjem novog trgovačkog društva USLUGA ODVODNJA d.o.o. s ograničenom odgovornošću za obavljanje javne odvodnje

Rješenje o imenovanju Komisije za uređenje prometa na području Općine Motovun

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 39/13 SN 39/13  [426K]

OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom

Odluka o imenovanju člana u Povjerenstvo za procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta koje nije u funkciji poljoprivredne proizodnje ili je obraslo višegodišnjim raslinjem i vrijednosti drvne mase

Odluka o imenovanju člana u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske

Rješenje o mirovanju mandata vijećnika Ivana Štefanića člana Općinskog vijeća Općine Motovun

Zaključak o podržavanju Deklaracije o regionalnom razvoju i jedinstvenosti Istre

SLUBENE NOVINE GRADA PAZINA 30/2013 SN 30/13  [276K]

 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Motovun

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 29/2013 SN 29/13  [252K] 

 OPĆINSKI NAČELNIK

Odluka o preraspodjeli srdstava u Proračunu Općine Motovun za 2013. godinu

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 25/2013 SN 25/13  [299K]

 OPĆINSKO VIJEĆE

Polugodnišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Motovun za 2013. godinu

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 23/2013 SN 23/13  [416K]

 Odluka o dodjeli javnih priznanja za 2013. godinu

Rješenje o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Motovun

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 18/2013 SN 18/13  [413K]

 Odluka o subvencijama u poljoprivredi i ruralnom razvoju za razdoblje od 2013. – 2015. godine

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju i porezima na korištenje javnih površina

Odluka o izmjeni Odluke o plaći Općinskog načelnika, zamjenika Općinakog načelnika i drugim pravima iz radnog odnosa

Odluka o naknadi troškova članovima Općinekog vijeća, djelatnicima Jedinstvenog upravnog odjela i radnim tijelima Općine Motovun

Rješenje o izboru Odbora za priznanja

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 15/2013 SN 15/13  [374K]

 Rješenje o izboru predsjednika i dva člana Mandatno – verifikacione komisije

Rješenje o verifikaciji mandata članova Općinskog vijeća Općine Motovun

Rješenje o izboru predsjednika i dva člana Komisije za izbor i imenovanja

Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Motovun – Elvis Linardon

Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Motovun – Marčelo Kaligari

Rješenje o izboru potpredsjednice Općinskog vijeća Općine Motovun – Ivona Vascotto

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 14/2013 SN 14/13  [250K]

 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Odluka o prestanku mandata Općinskog načelnika Općine Motovun

Odluka o utvrđivanju početka profesionalnog obnašanja dužnosti Općinkog načelnika Općine Motovun

Odluka o utvrđivanju početka obnašanja dužnosti zamjenice Općinkog načelnika Općine Motovun

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 13/2013 SN 13/13  [294K]

 OPĆINSKI NAČELNIK

Druge izmjene i dopune Plana nabave za 2012. godinu

Plan nabave za 2013. godinu

Za preuzimanje gore navedenih akata, kliknite na dokument u nastavku

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 02/2013 SN 02/213  [344K] 

 OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o donošenju Plana civilne zaštite za Općinu Motovun

Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja za Općinu Motovun

Rješenje o imenovanju Komisije za uređenje prometa na području Općine Motovun

Zaključak o donošenju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Motovun za 2012. godinu

Za preuzimanje gore navedenih akata, kliknite na dokument u nastavku

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 06/2013 SN 06/2013  [603K] 

Statut Općine Motovun na talijanskom jeziku Statuto del Comune di Montona  [607K]

Poslovnik Općine Motovun na talijanskom jeziku Delibera su modifiche integrazioni del regolamento di procedura  [500K]

Statut Općine Motovun – Comune di Montona SN 10/13  [367K]

Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinkog vijeća Općine Motovun – SN 10/13  [367K]

2012. godina – objavljeni akti

 OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za održavanje javne rasvjete na području Općine Motovun za 2012. godinu

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta na području Općine Motovun za 2012. godinu

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za održavanje čistoće javnih površina i poslovnih prostora na području Općine Motovun za 2012. godinu

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za vršenje strojne košnje na području Općine Motovun za 2012. godinu

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje radova veterinarsko – higijeničarskih poslova na području Općine Motovun za 2012. godinu

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje radova obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Motovun za 2012. godinu

Zaključak o donošenju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Motovun za 2011. godinu

Za preuzimanje gore navedenih akata, kliknite na dokument u nastavku

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 04/12. – 29.03.2012. SN 04/12.  [273K]

OPĆINSKO VIJEĆE

Prve (I.) izmjene i dopune Proračuna Općine Motovun za 2012. godinu

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2012. godinu

Izmjene i dopune Sažetka rada i organizacijske strukture

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Motovun za 2012. godinu

Izmjene i dopune Programa komunalnih potreba Općine Motovun za 2012. godinu

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti prostornog uređenja za Općinu Motovun u 2012. godini

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Motovun za 2012. godinu

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju i porezima na korištenje javnih površina

Izmjene i dopune Plana nabave dugotrajne imovine za 2012. godinu

OPĆINSKI NAČELNIK

Plan nabave za 2012. godinu

 Za preuzimanje gore navedenih akata, kliknite na dokument u nastavku

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 07/12 – 26.04.2012. SN 07/12.  [399K]

 OPĆINSKO VIJEĆE

 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Motovun za 2011. godinu

Izvršenje Programa komunalnih potreba Općine Motovun za 2011. godinu

Odluka o osnivanju udruge Modelne šume “Sliv rijeke Mirne”

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za gospodarstvo, financije i proračun

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za predstavke i pritužbe

Za preuzimanje gore navedenih akata, kliknite na dokument u nastavku

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 12/12 – 31.05.2012. SN 12/2012.  [394K]

 OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog i poljoprivrednog zemljišta na području Općine Motovun

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju udruge Modelne šume “Sliv rijeke Mirne”

Odluka o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Motovun

 OPĆINSKI NAČELNIK

Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija u školskoj godini 2012./2013.

Za preuzimanje gore navedenih akata, kliknite na dokumemt u nastavku

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 19/12. – 19.09.2012. SN 19/2012.  [632K]

OPĆINSKO VIJEĆE

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Motovun za 2012. godinu

Za preuzimanje gore navedenog akta, kliknite na dokument u nastavku

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 21/12. – 04.10.2012. SN 21/2012.  [413K]

 OPĆINSKO VIJEĆE

Rješenje o razrješenju mandata člana Općinskog vijeća Općine Motovun

Rješenje o verifikaciji mandata člana Općinskog vijeća Općine Motovun

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana mandatno-verifikacijske komisije

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za predstavke i pritužbe

Za preuzimanje gore navedenih akata, kliknite na dokument u nastavku

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 24/12. –  26. 11. 2012. SN 24/2012  [373K]

 OPĆINSKO VIJEĆE

Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Motovun za 2012. godinu

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2012. godinu

Izmjene i dopune Sažetka rada i organizacijske strukture

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe za Općinu Motovun u 2012. godinu

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Općine Motovun za 2012. godinu

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Motovun za 2012. godinu

Izmjene i dopune socijalnog programa Općine Motovun za 2012. godinu

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Motovun za 2012. godinu

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti prostornog uređenja za Općinu Motovun u 2012. godini

Izmjene i dopune programa komunalnih potreba Općine Motovun za 2012. godinu

Izmjene i dopune programa civilnog društva i ostalih društvenih potreba u 2012. godini

Izmjene i dopune Plana nabave dugotrajne imovine za 2012. godinu

Izmjene i dopune prijedloga Plana radnih mjesta i izračun sredstava za plaće zaposlenih kojima se sredstva osiguravaju u Proračunu za razdoblje 2012.-2014. 

Za preuzimanje gore navednih akata, kliknite na dokument u nastavku

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 26/12. – 14. 12. 2012. SN 26/2012  [574K]

OPĆINSKO VIJEĆE 

Proračun Općine Motovun za 2013. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2013. godinu

Sažetak rada i organizacijske strukture

Program javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe za Općinu Motovun u 2013. godinu

Program javnih potreba u školstvu Općine Motovun za 2013. godinu

Program javnih potreba u kulturi Općine Motovun za 2013. godinu

Socijalni program Općine Motovun za 2013. godinu

Program javnih potreba u sportu i rekraciji Općine Motovun za 2013. godinu

Program civilnog društva i ostalih društvenih potreba u 2013. godini

Program komunalnih potreba Općine Motovun za 2013. godinu

Program javnih potreba u oblasti prostornog uređenja za Općinu Motovun u 2013. godini

Plan nabave dugotrajne imovine za 2013. godinu

Prijedlog plana radnih mjesta i izračun sredstava za plaće zaposlenih kojima se sredstva osiguravaju u Proračunu za razdoblje 2013.-2015.

Za preuzimanje gore navedenih akata, kliknite na dokument u nastavku

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 28/12. – 18. 12. 2012. SN 28/2012  [499K]

2011 godina – objavljeni akti Općinskog vijeća i Načelnika

OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Motovun 
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju visine i načina plaćanja
komunalnog doprinosa 
Zaključak o donošenju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Motovun za 2010. godinu
Zaključak o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Motovun za 2011. – 2013. godinu

Za preuzimanje gore navedenih akata, kliknite na dokument u nastavku

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 02/11. – 31.03.2011. SN 02/11.  [337K]

OPĆINSKO VIJEĆE
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Motovun za 2010. godinu 
Izvršenje programa komunalnih potreba Općine Motovun za 2010. godinu 
Odluka o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine Motovun
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Motovun
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Motovun
OPĆINSKI NAČELNIK
Odluka o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za dodjelu koncesija za
prijevoz putnika, za obavljanje pogrebnih poslova i za obavljanje
dimnjačarskih poslova na području Općine Motovun 

Za preuzimanje gore navedenih akata, kliknite na dokument u nastavku

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 09/11. – 10.06.2011. SN 09/11.  [245K]

OPĆINSKO VIJEĆE
Izmjene i dopune Proračuna Općine Motovun za 2011. godinu 
Izmjene i dopune projekcije Proračuna Općine Motovun za razdoblje 2011. – 2013. godine 
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2011. godinu 
Izmjene i dopune Sažetka rada i organizacijske strukture.
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Općine Motovun za 2011
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Motovun za 2011
Izmjene i dopune Programa civilnog društva i ostalih društvenih potreba u 2011. 
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti prostornog uređenja za Općinu Motovun u 2011. godini 
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje od 2011. – 2013. godine
Izmjene i dopune Plana nabave dugotrajne imovine za 2011. godinu 
Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i većih nesreća za Općinu Motovun 
Rješenje o razrješenju mandata člana Općinskog vijeća Općine Motovun
Rješenje o verifikaciji mandata člana Općinskog vijeća Općine Motovun

OPĆINSKI NAČELNIK
Plan nabave roba, radova i usluga za 2011. godinu

Za preuzimanje gore navedenih akata, kliknite na dokument u nastavku

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 11/11. – 04.07.2011. SN 11/11.  [551K]

OPĆINSKO VIJEĆE

Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Motovun za razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine

Odluka o izradi 2. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Motovun (usklađenje sa zakonom)

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Divjaki

Odluka o dodjeli javnih priznanja za 2011. godinu

Za pruzimanje gore navedenih akata, kliknite na dokument u nastavku

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 22/11. – 19.09.2011.  SN 22/11.  [414K]

OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o dopuni Odluke o izradi 2. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Motovun (usklađenje sa zakonom)

Za preuzimanje gore navedenog akta, kliknite na dokument u nastavku

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 23/11. – 10.10.2011.  SN 23/11.  [452K]

 OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi 

Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone

Za preuzimanje gore navedenih akata, kliknite na dokument u nastavku

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 24/11. – 14.10.2011. SN 24/11.  [451K]

OPĆINSKI NAČELNIK

Izmjene i dopune Plana nabave robe, radova i usluga za 2011. godinu  [185K]

Akt možete pronaći i u Službenim novinama Grada Pazina br. 40/11 – 28.12.2011.

 OPĆINSKO VIJEĆE

Izmjene i dopune Proračuna Općine Motovun za 2011. godinu

Izmjene i dopune Projekcije Proračuna Općine Motovun za razdoblje 2011. – 2013. godine

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2011. godinu

Izmjene i dopune Sažetka rada i organizacijske strukture

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe za Općinu Motovun

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Općine Motovun

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Motovun za 2011. godinu

Izmjene i dopune socijalnog programa Općine Motovun za 2011. godinu

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Motovun za 2011. godinu

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti prostornog uređenja za Općinu Motovun za 2011. godinu

Izmjene i dopune Programa  komunalnih potreba Općine Motovun za 2011. godinu

Izmjene i dopune Programa civilnog društva i ostalih društvenih potreba u 2011. godini

Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje od 2011. – 2013. godine

Izmjene i dopune Plana nabave dugotrajne imovine za 2011. godinu

Izmjene i dopune prijedloga Plana radnih mjesta i izračun sredstava za plaće zaposlenih kojima se sredstva osiguravaju u Proračunu za razdoblje 2011. – 2013. godine

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom

 Za preuzimanje gore navedenih akata, kliknite na dokument u nastavku

SLUŽBENE NOVINEGRADA PAZINA 41/11 – 29.12.2011. SN 41/11  [369K]

OPĆINSKO VIJEĆE

Proračun Općine Motovun za 2012. godinu

Projekcija Proračuna Općine Motovun za razdoblje 2012. – 2014. godine

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2012. godinu

Sažetak rada i organizacijske strukture

Program javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe za Općinu Motovun u 2012. godini

Program javnih potreba u školstvu Općine Motovun za 2012. godinu

Program javnih potreba u kulturi Općine Motovun za 2012. godinu

Socijalni program Općine Motovun za 2012. godinu

Program javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Motovun za 2012. godinu

Program civilnog društva i ostalih društvenih potreba u 2012. godini

Program komunalnih potreba Općine Motovun za 2012. godinu

Program javnih potreba u oblasti prostornog uređenja za Općinu Motovun u 2012. godini

Plan razvojnih programa za razdoblje od 2012. – 2014. godine

Plan nabave dugotrajne imovine za 2012. godinu

Prijedlog plana radnih mjesta i izračun sredstava za plaće zaposlenih kojima se sredstva osiguravaju u Proračunu za razdoblje 2012. – 2014.

Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Motovun

OPĆINSKI NAČELNIK

Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2011. godinu

Za preuzimanje gore navedenih akata, kliknite na dokument u nastavku

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 43/11 – 30.12.2011. SN 43/11.  [1.032K]

2009. i 2010. godina – objavljeni akti Općinskog vijeća i Načelnika

AKTI NAČELNIKA

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju troškova za kupnju udžbenika  [24K]

Odluka o sufinanciranju troškova za kupnju udžbenika  [23K]

Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija u školskoj godini 2010/2011.  [50K]

Odluka o imenovanju Radne skupine, Partnerskog odbora i Glavnog tima za izradu Strategije razvoja Općine Motovun  [36K]

Pravilnik o davanju u zakup neizgrađenoga građevinskog i poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Motovun  [55K] 

Odluka o imenovanju povjerenstva z provedbu Natječaja za imenovanje pročelnika JUO  [32K]

Izmjena Pravilnika o plaćama dužnosnika, službenika i namještenika JUO  [32K]

___________________ . ____________________

Odluka o davanju stanova u najam
Odluka o imenovanju voditelja za financijsko upravljanje i kontrole
Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
Pravilnik o korištenju službenih mobilnih telefona
Pravilnik o korištenju službenih vozila

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 38/09 – 31.12.2009.SN 38/09.  [318K]

___________________ . ____________________

Plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Motovun

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 1/10 – 28.1.2010. SN 01/10.  [296K]

___________________ . ____________________

Plan nabave roba, radova i usluga za 2010. godinu 
Izmjena Pravilnika o plaćama dužnosnika, službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 3/10 – 24.02.2010. SN 03/10.  [286K]

___________________ . ____________________

Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija u školskoj godini 2010./2011

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 23/10 – 06.10.2010. SN 23/10.  [313K]

___________________ . ____________________

Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenicima i namještenicima
Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Motovun 
Pravilnik o ocjenjivanju, kriterijima utvrđivanja natprosječnih rezultata i načinu isplate dodataka za uspješnost na radu službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Motovun

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 24/10 – 22.10.2010. SN 24/10.  [757K]

___________________ . ____________________

Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenicima i namještenicima
Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Motovun 
Pravilnik o ocjenjivanju, kriterijima utvrđivanja natprosječnih rezultata i načinu isplate dodataka za uspješnost na radu službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Motovun

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 25/10 – 28.1.2010. SN 25/10.  [395K]

___________________ . ____________________

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija u školskoj godini 2010/2011.

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 27/10 – 24.02.2010. SN 27/10.  [359K]

____________________________________________________________________________

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
Rješenje o imenovanju stalnog sastava Povjerenstva za izbor članova
vijeća mjesnih odbora 
OBVEZATNE UPUTE BROJ MSOM – I o obrascima za provođenje izbora za
članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Motovun / Comune di Montona 
OBVEZATNE UPUTE BROJ MSOM – II o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova 
OBVEZATNE UPUTE BROJ MSOM – III o odustajanju od kandidature za izbor članova vijeća mjesnih odbora 
OBVEZATNE UPUTE BROJ MSOM – IV o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora Općine Motovun / Comune di Montona
OBVEZATNE UPUTE BROJ MSOM – V o načinu uređenja prostorija u kojima će se glasovati na biračkom mjestu 
OBVEZATNE UPUTE BROJ MSOM – VI o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom ili teže bolesti

___________________________________________________________________________

TURISTIČKA ZAJEDNICA
Statut Turističke zajednice Općine Motovun

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 5/10. – 19.03.2010. SN 05/10.  [282K]

___________________________________________________________________________

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

Proračun Općine Motovun za 2009. godinu  [1.370K]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Statut Općine Motovun – Comune di Montona 
Odluka o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Motovun 
Odluka o dodjeli javnih priznanja za 2009. godinu                                            
Odluka o smanjenju naknade troškova članovima Općinskog vijeća Općine Motovun 
Odluka o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Motovun 
Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Motovun                                               
Odluka o izmjenama Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora
Odluka o izmjenama Odluke o davanju i porezima na korištenje javnih površina
Odluka o izmjenama Odluke o davanju na korištenje javnih površina za vrijeme održavanja Motovun film festivala
Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima priključenja na sustav opskrbe pitkom vodom
Odluka o izmjenama Odluke o prijevozu cestovnim vlakom, autobusom ili drugim vozilom za prijevoz putnika 
Odluka o izmjenama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
Odluka o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Motovun 
Odluka o izmjeni Odluke o određivanju ulica, trgova i drugih lokacija za održavanje MFF-a

Za preuzimanje gore navedenih akata, kliknite na dokument u nastavku

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 13/09.  [343K]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Izmjene i dopune Proračuna Općine Motovun za 2009. godinu
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2009. godinu 
Izmjene i dopune sažetka rada i organizacijske strukture
Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Motovun za 2009. godinu 
Izmjene o dopune Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe za Općinu Motovun u 2009. godini 
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Općine Motovun za 2009.godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Motovun za 2009. godinu 
Izmjene i dopune Programa komunalnih potreba Općine Motovun za 2009. godinu 
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2009.-2011. godinu za Općinu Motovun
Izmjene i dopune Plana nabave dugotrajne imovine za 2009. godinu 
Izmjene i dopune prijedloga Plana radnih mjesta i izračun sredstava za plaće zaposlenih kojima se sredstva osiguravaju u Proračunu za razdoblje 2009.- 2011
Izmjene i dopune Projekcije Proračuna Općine Motovun za razdoblje 2009.-2011

Za preuzimanje gore navedenih akata, kliknite na dokument u nastavku

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 19/09.  [497K]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Motovun 
Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Motovun i osiguravanju uvjeta za pristup informacijama kojima raspolaže Općina Motovun
Odluka o mjerama za korištenje poljoprivrednog zemljišta na području Općine Motovun
Rješenje o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općina Motovun 
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Motovun

Za preuzimanje gore navedenih akata, kliknite na dokument u nastavku

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 20/09.  [435K]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja Divjaki 
Rješenje o izboru predsjednika, potpredsjednika i tri člana Odbora za gospodarstvo, financije i proračun
Rješenje o izboru predsjednika, potpredsjednika i tri člana Odbora za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo 
Rješenje o izboru predsjednika, potpredsjednika i tri člana Odbora za društvene djelatnosti 
Rješenje o izboru predsjednika i dva člana Odbora za predstavke i pritužbe 
Rješenje o izboru predsjednika, potpredsjednika i tri člana Odbora za međuopćinsku suradnju
Rješenje o imenovanju potpredsjednika Odbora za javna priznanja

Za preuzimanje gore navedenih akata, kliknite na dokument u nastavku

Akti objavljeni u SLUŽBENIM NOVINAMA GRADA PAZINA 27/09.  [89K]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Proračun Općine Motovun za 2010. godinu
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2010. godinu
Sažetak rada i organizacijske strukture 
Program javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe za Općinu Motovun u 2010. godini
Program javnih potreba u školstvu Općine Motovun za 2010. godinu
Program javnih potreba u kulturi Općine Motovun za 2010. godinu
Program javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Motovun za 2010. godinu 
Socijalni program Općine Motovun za 2010. godinu
Program civilnog društva i ostalih društvenih potreba
Program komunalnih potreba Općine Motovun za 2010. godinu
Program javnih potreba u oblasti prostornog uređenja za Općinu Motovun u 2010. godini
Plan razvojnih programa za Općinu Motovun od 2010. do 2012. godine
Plan nabave dugotrajne imovine za 2010. godinu
Prijedlog plana radnih mjesta i izračun sredstava za plaće zaposlenih kojima se sredstva osiguravaju u Proračunu za razdoblje 2010.-2012. godine
Projekcija Proračuna Općine Motovun za razdoblje 2010.-2012. godine

Za preuzimanje gore navedenih akata, kliknite na dokument u nastavku

Akti objavljeni u SLUŽBENIM NOVINAMA GRADA PAZINA 33/09.  [348K]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Izmjene i dopune Proračuna Općine Motovun za 2009. godinu 
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2009. godinu 
Izmjene i dopune sažetka rada i organizacijske strukture 
Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Motovun za 2009. godinu 
Izmjene o dopune Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe za Općinu Motovun u 2009. godini 
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Općine Motovun za 2009. godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Motovun za 2009. godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti prostornog uređenja za Općinu Motovun u 2009. godini
Izmjene i dopune Programa komunalnih potreba Općine Motovun za 2009. godinu 
Izmjene i dopune Programa civilnog društva i ostalih društvenih potreba 
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2009.-2011. godinu za Općinu Motovun
Izmjene i dopune Plana nabave dugotrajne imovine za 2009. godinu 
Izmjene i dopune prijedloga plana radnih mjesta i izračun sredstava za plaće zaposlenih kojima se sredstva osiguravaju u Proračunu za razdoblje 2009.- 2011
Izmjene i dopune Projekcije Proračuna Općine Motovun za razdoblje 2009.- 2011.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Motovun
Za preuzimanje gore navedenih akata, kliknite na dokument u nastavku

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 37/09.  [520K]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Motovun za 2009. godinu 
Odluka o obveznom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Općine Motovun
Odluka o dopuni Odluke o davanju i porezima na korištenje javnih površina
Odluka o visini naknade za članove Izbornih povjerenstava i članove biračkih odbora za pripremu i provođenje izbora za članove Vijeća mjesnih odbora
Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Brkač, Mjesnog odbora Kaldir, Mjesnog odbora Motovun i Mjesnog odbora Sv. Bartol
Rješenje o imenovanju članova stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva

Za preuzimanje gore navedenih akata, kliknite na dokument u nastavku  

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 4/10 – 17.03.2010. SN 04/10.  [340K]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zaključak o donošenju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Motovun za 2009. godinu
– Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Motovun za 2009. godinu
Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Motovun za 2010. godinu
– Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Motovun za 2010. godinu

Za preuzimanje gore navedenih akata, kliknite na dokument u nastavku

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 6/10. – 22.03.2010. SN 06/10.  [550K]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Autentično tumačenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Motovun 
Odluka o plaći Općinskog načelnika, zamjenika Općinskog načelnika i drugim pravima iz radnog odnosa
Odluka o naknadi za rad Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa
Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine Motovun
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca 
Rješenje o razrješenju mandata člana Općinskog vijeća Općine Motovun

Za preuzimanje gore navedenih akata, kliknite na dokument u nastavku

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 17/10. – 05.07.2010. SN 17/10.  [314K]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Odluka o dodjeli javnih priznanja za 2010. godinu
Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Motovun
Rješenje o verifikaciji mandata člana Općinskog vijeća Općine Motovun

Za preuzimanje gore navedenih akata, kliknite na dokument u nastavku

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 19/10. – 30.07.2010. SN 19/10.  [280K]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Izmjene i dopune Proračuna Općine Motovun za 2010. godinu
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2010. godinu
Izmjene i dopune Sažetka rada i organizacijske strukture 
Izmjene i dopune socijalnog programa Općine Motovun za 2010. godinu 
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe za Općinu Motovun u 2010. godini
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Općine Motovun za 2010. godinu 
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Motovun za 2010. godinu
Izmjene i dopune Programa civilnog društva i ostalih društvenih potreba u 2010. godini
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti prostornog uređenja za Općinu Motovun u 2010. godini
Izmjene i dopune Programa komunalnih potreba Općine Motovun za 2010. godinu 
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje od 2010. – 2012. godine
Izmjene i dopune Plana nabave dugotrajne imovine za 2010. godinu
Izmjene i dopune prijedloga Plana radnih mjesta i izračun sredstava za plaće zaposlenih kojima se sredstva osiguravaju u Proračunu za razdoblje 2010. – 2012. godine
Izmjene i dopune Projekcije Proračuna Općine Motovun za razdoblje 2010. – 2012. godine

Za preuzimanje gore navedenih akata, kliknite na dokument u nastavku

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 24/10. – 22.10.2010. SN 24/10.  [757K]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Motovun za razdoblje siječanj – lipanj 2010. godine
Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima Općinskog načelnika i Zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa
Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun

Za preuzimanje gore navedenih akata, kliknite na dokument u nastavku

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 25/10. – 22.10.2010. SN 25/10.  [395K]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Izmjene i dopune Proračuna Općine Motovun za 2010. godinu 
Izmjene i dopune Projekcije Proračuna Općine Motovun za razdoblje 2010. – 2012. godine 
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2010. godinu
Izmjene i dopune sažetka rada i organizacijske strukture 
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe za Općinu Motovun u 2010. godini 
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Općine Motovun za 2010. godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Motovun za 2010. godinu
Izmjene i dopune socijalnog programa Općine Motovun za 2010. godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Motovun za 2010. godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti prostornog uređenja za Općinu Motovun u 2010. godini
Izmjene i dopune Programa komunalnih potreba Općine Motovun za 2010. godinu 
Izmjene i dopune Programa civilnog društva i ostalih društvenih potreba u 2010. godini
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje od 2010. – 2012. godine
Izmjene i dopune Plana nabave dugotrajne imovine za 2010. godinu 
Izmjene i dopune prijedloga Plana radnih mjesta i izračun sredstava za plaće zaposlenih kojima se sredstva osiguravaju u Proračunu za razdoblje 2010. – 2012.

Za preuzimanje gore navedenih akata, kliknite na dokument u nastavku

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 34/10. – 28.12.2010. SN 34/10.  [638K]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Proračun Općine Motovun za 2011. godinu
Projekcija Proračuna Općine Motovun za razdoblje 2011. – 2013. godina
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2011. godinu
Sažetak rada i organizacijske strukture
Program javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe za Općinu Motovun u 2011. godini 
Program javnih potreba u školstvu Općine Motovun za 2011. godinu
Program javnih potreba u kulturi Općine Motovun za 2011. godinu
Socijalni program Općine Motovun za 2011. godinu
Program javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Motovun za 2011. godinu 
Program civilnog društva i ostalih društvenih potreba u 2011. godini
Program komunalnih potreba Općine Motovun za 2011. godinu 
Program javnih potreba u oblasti prostornog uređenja za Općinu Motovun u 2011. godini
Plan razvojnih programa za razdoblje od 2011. – 2013. godine 
Plan nabave dugotrajne imovine za 2011. godinu
Odluka o osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa ruralnog područja Središnje Istre 
Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima Općinskog načelnika i Zamjenika općinskog načelnika iz radnog mjesta

Za preuzimanje gore navedenih akata, kliknite na dokument u nastavku

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 34/10. – 29.12.2010. SN 36/10.  [482K]

Skip to content