OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

DPU poslovne zone “Kanal”

 TEKSTUALNI DIO  [662K]

  1. POLAZIŠTA
  2. PLAN UREĐENJA PROSTORA
  3. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

GRAFIČKI DIO

0. IZVOD IZ POSTOJEĆE DOKUMENTACIJE

0.A IZVOD IZ PPUO MOTOVUN 1:5000  [1.148K]

0.B GEODETSKO-KATASTARSKI SNIMAK 1:500  [264K]

1 DETALJNA NAMJENA POVRŠINA 1:500

Kliknite na ikonu za pregled  [441K]

2 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE

2.A. PROMET 1:500  [237K]

2.B. TELEKOMUNIKACIJE 1:500  [284K]

2.C. PLINOOPSKRBA 1:500  [194K]

2.D. ELEKTROOPSKRBA 1:500  [194K]

2.E. VODOOPSKRBA 1:500  [290K]

2.F. ODVODNJA 1:500   [274K]

3 UVJETI GRADNJE

3.A. PLAN PARCELACIJE 1:500  [295K]

3.B. UVJETI GRADNJE 1:500  [203K]

3.C. PRESJECI 1:500  [234K]

Sveučilište u Zagrebu, ARHITEKTONSKI FAKULTET 
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu

Zagreb, rujan 2007.

Skip to content