OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Motovun

ODLUKA

o ispravku grafičkog dijela

II. Izmjena i dopuna PPUO Motovun

(Službene novine grada Pazina i općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u Šumi br. 50/15.)

ISPRAVAK II. ID PPUO Motovun

 

Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog Plana Uređenja Općine Motovun

ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MOTOVUN

II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MOTOVUN

 

SADRŽAJ:

1. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. OPĆE ODREDBE
2. UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAČINA KORIŠTENJA I NAMJENA PROSTORA NA PODRUČJU OPĆINE MOTOVUN
3. UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA
4. UVJETI UTVRĐIVANJA POJASEVA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA
5. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KRAJOBRAZNIH, KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I ZGRADA TE AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI
6. POSTUPANJE S OTPADOM
7. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ
8. MJERE PROVEDBE PLANA

2. KARTOGRAFSKI DIO PLANA

1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA 1:25000
1.A Prostori za razvoj i uređenje

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE 1:25000
2.A. Plan prometa
2.B. Pošta i telekomunikacije
2.C. Elektroenergetika i plinoopskrba
2.D Vodnogospodarski sustavi
2.D.1. Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda
2.D.2. Uređenje vodotoka i voda

3. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA 1:25000
3.A. Graditeljska baština
3.B Prirodna baština
3.C. Područja primjene posebnih ograničenja u korištenju
3.D. Planske mjere uređenja i zaštite

4. GRAĐEVNA PODRUČJA NASELJA 1:5000
4.A Građevna područja naselja Brkač
4.B.1 Građevna područja naselja Motovun – sjever
4.B.2 Građevna područja naselja Motovun – jug
4.C. Građevna područja naselja Sveti Bartol
4.D. Građevna područja naselja Kaldir

 

3. OBAVEZNI PRILOZI PLANU
A. OBRAZLOŽENJE PLANA
B. IZVOD IZ PROSTORNOG PLANA ISTARSKE ŽUPANIJE
C. STRUČNE PODLOGE NA KOJIMA SE TEMELJE PROSTORNO PLANSKA RJEŠENJA
D. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA KOJE JE BILO POTREBNO POŠTIVATI U IZRADI PLANA
E. Mišljenje Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije (prema članku 107 Zakona o prostornom uređenju NN
153/13)
F. IZVJEŠĆA O JAVNOJ RASPRAVI
G. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PLANA
H. SAŽETAK ZA JAVNOST

 

 

 

 


 

 

 IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

 ODLUKA O II IZMJENAMA I DOPUNAMA PPOM  [225K]

 OBRAZAC ZA IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MOTOVUN [155K]

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MOTOVUN

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPĆINE MOTOVUN

 Prijedlog plana za javnu raspravu:

II. IZMJENE I DOPUNE PPU OPĆINE MOTOVUN odredbe

II. IZMJENE I DOPUNE PPU OPĆINE MOTOVUN grafički prikaz 1:5000

 II. IZMJENE I DOPUNE PPU OPĆINE MOTOVUN grafički prikaz 1:25000

 


03.11.2015.

PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MOTOVUN

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPĆINE MOTOVUN

 


Prijedlog plana za ponovnu javnu raspravu:

II. IZMJENE I DOPUNE PPU OPĆINE MOTOVUN odredbe

II. IZMJENE I DOPUNE PPU OPĆINE MOTOVUN grafički prikaz 

4.GRADJEVNA PODRUCJA NASELJA – NKPP_08-4.A. GPN BRKAC

4.GRADJEVNA PODRUCJA NASELJA – NKPP_08-4.B.1. GPN MOTOVUN sjever

4.GRADJEVNA PODRUCJA NASELJA – NKPP_08-4.B.2. GPN MOTOVUN jug

4.GRADJEVNA PODRUCJA NASELJA – NKPP_08-4.C. GPN SV BARTOL

4.GRADJEVNA PODRUCJA NASELJA – NKPP_08-4.D. GPN KALDIR

 

II. IZMJENE I DOPUNE PPU OPĆINE MOTOVUN grafički prikaz 1:25000 

II. ID PPUO MOTOVUN_25000_NPPJR 05

 

IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI


 

 

Konačni prijedlog II. izmjena i dopuna prostornog plana Općine Motovun

  GRAĐEVNA PODRUCJA NASELJA – cijela općina s granicama

  4.GRAĐEVNA PODRUCJA NASELJA

 

 

Skip to content