OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Pazinu

Općina Motovun-Montona poziva sve zainteresirane građane koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o sudovima na podnošenje svojih prijava za kandidate za suce porotnike Općinskog suda u Pazinu. Prijave se podnose do 30. listopada 2020. godine.

Prijavi je potrebno priložiti kratak životopis i potpisanu Izjavu kandidata o ispunjavanju predviđenih zakonskih uvjeta, koja se nalazi se na internetskoj stranici Općine Motovun-Montona (www.motovun.hr) uz ovaj poziv. Prijava i prilozi mogu se dostaviti putem pošte na adresu: Općina Motovun-Montona, Anticov trg 1, 52424 Motovun-Montona dok za sve informacije u svezi ovog poziva zainteresirani kandidati mogu nazvati na broj 681-642.

Naime, općinsko vijeće predlaže suce porotnike Općinskog suda, a na prijedlog općinskog vijeća imenuje ih županijska skupština.

Za suca porotnika može biti izabran: punoljetni hrvatski državljanin dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika, osoba protiv koje nije pokrenut kazneni postupak, osoba koja nije član političke stranke niti se bavi političkom djelatnošću i osoba koja dužnost porotnika može neometano obavljati.

Sucima porotnicima za obnašanje dužnosti pripada pravo na naknade troškova i nagradu sukladno Pravilniku o naknadama i nagradi sudaca porotnika („Narodne novine“, broj 38/14).

 

UPITNIK O KANDIDATU ZA SUCA POROTNIKA OPĆINSKOG SUDA U PAZINU

IZJAVA 

Skip to content