Javna nabava

Na osnovi Odluke o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupcima javne nabave koje provodi Općina Motovun kao javni raručitelj KLASA: 011-01/12-01/03, od 01. lipnja 2012. godine, izjava ovlaštenih predstavnika naručitelja od 01. lipnja 2012. godina koje su dane po istoj Odluci, te Izjave Općinskog načelnika, Općina Motovun sukladno st. 9. čl. 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" 90/11 dalje: Zakon) ovom obaviješću objavljuje:

- da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Motovun kao javni naručitelj u smislu čl. 13 Zakona nalazi u sukobu interesa

 - Obavijest o nepostojanju gospodarskih subjekata u sukobu interesa s Općinom Motovun   [423K]

 Pravilnik o provedbi jednostavne nabave robe, radova i usluga

2019.

Plan nabave za 2019. godinu

Registar ugovora za 2019.

2018.

Plan nabave za 2018. godinu

Registar ugovora za 2018.

Registar ugovora o javnoj nabavi

Registar ugovora o jednostavnoj nabavi

2017.

 Druge (II.) izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu

Prve (I.) izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2017. godinu,

 2016. 

 Plan nabave za 2016. godinu

 Prve (I.) izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu

Druge (II.) izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu

2015
 Plan nabave za 2015. [202K]

PRVE (I.) IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2015.GODINU


DRUGE (II.) IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2015.GODINU

2014

 Izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu  [312K]
 Plan nabave 2014  [311K]

2013

 Izmjene i dopune Plana nabave za 2013. godinu  [283K]
 Plan nabave za 2013. godinu  [80K]

2012

 2. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2012  [84K]
 Izmjene i dopune plana nabave za 2012. godinu  [84K]
 Plan nabave za 2012. godinu   [84K]

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI: 

2016. 

Registar ugovora 2016.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2016.

Registar ugovora o bagatelnoj nabavi 2016.

2015.

       Registar ugovora 2015.

       Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2015

       Registar ugovora o bagatelnoj nabavi 2015

2014.

Registar ugovora o bagatelnoj nabavi
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

 Registar ugovora  [31K]-2012.-2013.
 Registar ugovora 2014.  [12K]-2014.

2017.

Registar ugovora za 2017.

Registar ugovora o javnoj nabavi

Registar ugovora o jednostavnoj nabavi

banner vertikalni