Natječaj za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog i poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Motovun-Montona

Na temelju članka 5. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Motovun („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 5/20.), članka 5. Odluke o visini početne cijene zakupnina za nekretnine u vlasništvu Općine Motovun-Montona („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 2/19.), točke 2. Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup neizgrađenoga građevinskog i poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Motovun-Montona (KLASA: 945-01/20-01/83, URBROJ: 2163/05-02-20-1 od 19. studenog 2020. godine), općinski načelnik raspisuje

NATJEČAJ

za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog i poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Motovun-Montona

I. PREDMET ZAKUPA

Daje se u zakup neizgrađeno građevinsko i poljoprivredno zemljište na području Općine Motovun-Montona:

 1. Dio poljoprivrednog zemljišta označenog kao k.č. 278/1 k.o. Motovun, dio katastarske čestice koji se nalazi nasuprot obiteljske kuće označene kao 368/3 zgr. u površini od 100 m2. Zemljište graniči s građevinskim područjem, nalazi se u Motovunu, u ulici Rižanske skupštine.

Početna cijena zakupa zemljišta iznosi 100,00 kuna godišnje.

Zemljište se daje u zakup za posebne namjene na rok od 5 godina.

 1. Dio poljoprivrednog zemljišta označenog kao k.č. 278/1 k.o. Motovun, dio katastarske čestice koji se nalazi nasuprot obiteljske kuće označene kao 368/1 zgr. u površini od 100 m2. Zemljište graniči s građevinskim područjem, nalazi se u Motovunu, u ulici Rižanske skupštine.

Početna cijena zakupa zemljišta iznosi 100,00 kuna godišnje.

Zemljište se daje u zakup za posebne namjene na rok od 5 godina.

 1. Dio poljoprivrednog zemljišta označenog kao k.č. 174 k.o. Motovun u površini od 15 m2, i poljoprivredno zemljište označeno kao k.č. 178 k.o. Motovun u površini od 175 m2, dijelovi katastarskih čestica koji se nalaze nasuprot obiteljske kuće označene kao 369 zgr., sveukupne površine 190 m2. Zemljište graniči s građevinskim područjem, nalazi se u Motovunu, u ulici Rižanske skupštine.

Početna cijena zakupa zemljišta iznosi 190,00 kuna godišnje.

Zemljište se daje u zakup za posebne namjene na rok od 5 godina.

 1. Poljoprivredno zemljište označeno kao k.č. 172/3 k.o. Motovun u površini od 111 m2. Zemljište graniči s građevinskim područjem, nalazi se u Motovunu, u ulici Rižanske skupštine.

Početna cijena zakupa zemljišta iznosi 111,00 kuna godišnje.

Zemljište se daje u zakup za posebne namjene na rok od 5 godina.

 1. Poljoprivredno zemljište označeno kao k.č. 674, 675, 676/1, 676/2, 677, 678/1, 678/2, 681, 683/1, 684/1, 684/2, 1010 k.o. Motovun u ukupnoj površini od 10.010 m2. Zemljište se nalazi na južnom obronku Motovuna oko nerazvrstane ceste ispod Rotonde i u naravi je maslinik.

Početna cijena zakupa zemljišta iznosi 3.003,00 kn godišnje. Zemljište se daje u zakup radi obavljanja poljoprivredne djelatnosti, na rok od 15 godina.

 1. Poljoprivredno zemljište označeno kao k.č. 1000, 1001/1, 1001/3, 1001/4, 1001/5, 1001/6 i 1003/1 k.o. Motovun u ukupnoj površini od 3.288 m2. Zemljište se nalazi u Motovunu, oko istočnog ulaza u tunel na nerazvrstanoj cesti Parenzana, u naravi oranice.

Početna cijena zakupa zemljišta iznosi 986,40 kuna godišnje. Zemljište se daje u zakup radi obavljanja poljoprivredne djelatnosti, na rok od 15 godina.

 1. Poljoprivredno zemljište označeno kao dio k.č. 916/2, k.o. Motovun u površini od 3.000 m2. Zemljište se nalazi u Motovunu, uz sportsku zonu Kanal, u naravi oranica.

Početna cijena zakupa zemljišta iznosi 1.000,00 kn godišnje. Zemljište se daje u zakup radi obavljanja poljoprivredne djelatnosti, na rok od 15 godina.

 1. Poljoprivredno zemljište označeno kao k.č. 215, k.o. Motovun, površine od 235 m2. Zemljište je u naravi vrt, nalazi se u Motovunu, u ulici Rižanske skupštine.

Početna cijena zakupa zemljišta iznosi 70,50 kn godišnje. Zemljište se daje u zakup radi obavljanja poljoprivredne djelatnosti, na rok od 15 godina.

II.

U slučaju privođenja zemljišta namjeni određenoj prostornim planom, zakup se raskida bez otkaznog roka s time da se zakupcu nadoknadi šteta na usjevima i nasadima ako se radi o djelatnosti koja je obavljana u skladu s ugovorom o zakupu.

III.

Troškove objave natječaja, provedbe postupka i izrade ugovora snosi Općina Motovun-Montona.

IV. UVJETI NATJEČAJA

 1. Pravo na podnošenje pisane ponude za zakup nekretnina iz točke I. imaju poslovno sposobne fizičke osobe i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Pisana ponuda obvezno sadrži:

 • ime i prezime odnosno naziv ponuditelja s naznakom prebivališta ili boravišta odnosno sjedišta te osobni identifikacijski broj,
 • oznaku zemljišta,
 • ponuđenu natječajnu zakupninu,

Uz ponudu se prilaže:

 • dokaz o prebivalištu i državljanstvu odnosno registraciji,
 • ovlaštenje / punomoć (za predstavnike / ovlaštene punomoćnike),
 • dokaz o prvenstvenom pravu za osobe utvrđene Zakonom i ovim Pravilnikom, ako postoji,
 • potvrdu da ponuditelj nema dugovanja prema Općini po ikojoj osnovi.

Pravo prvenstva podrazumijeva:

-          pravo vlasnika zgrada, kada je nekretnina izložena natječaju određena kao okućnica ili je u neposrednoj blizini njihove zgrade,

-          pravo suvlasnika najvećeg dijela odnosno suvlasnika dijela neizgrađenog građevinskog ili poljoprivrednog zemljišta,

-          pravo korisnika zemljišta koji te nekretnine drže u zadnjem, mirnom i nesmetanom posjedu neprekidno najmanje od 1. siječnja 1985. godine.

 1. Kao najpovoljnija ponuda utvrdit će se ona ponuda kojom se ispunjavaju opći i posebni uvjeti natječaja, te kojom se ponudi najviši iznos zakupa.
 1. Ako najpovoljniji natjecatelj odustane od ponude ili ne uplati cijenu zakupa u roku od 8 dana od sklapanja ugovora, ugovor će se raskinuti.

Ako se utvrde dva ili više natjecatelja s ponuđenim istim najvišim iznosom, natječaj se neće ponavljati, već će se održati usmeno javno nadmetanje između natjecatelja koji su natječajnom postupku ponudili isti (najviši) iznos s time da će početna cijena nadmetanja biti najviši iznos ponuđen u natječajnom postupku.

Usmeno javno natjecanje provest će se u roku od 15 dana od dana saznanja za te okolnosti.

 1. Nekretnine iz točke I. zakupljuju se po sistemu viđeno-zakupljeno.
 1. Općinski načelnik zadržava pravo u cijelosti ili jednom dijelu poništiti postupak prikupljanja pisanih ponuda i ne prihvatiti ijednu odnosno pojedinu prispjelu ponudu, bez obveze da natjecatelje obavijesti o razlozima za takav postupak.
 1. Ponuditelj koji ostvari pravo na sklapanje ugovora o zakupu zemljišta dužan je u roku od osam dana od dana primitka obavijesti pristupiti u Jedinstveni upravni odjel i zaključiti ugovor o zakupu.
 1. Zakupnina se plaća godišnje i to: jednokratno za iznos zakupnine do 500,00 kuna, a za veće iznose zakupnina se placa u dvije rate i to: 50% kod sklapanja ugovora, a 50% u roku od tri mjeseca.
 1. Ostali uvjeti zakupa bit će uređeni ugovorom.
 1. Ponude se dostavljaju osobno ili preporučeno poštom u zapečaćenom omotu Natječajnoj komisiji za provedbu javnog natječaja za prodaju i zakup nekretnina, s naznakom „Ne otvaraj - ponuda za zakup nekretnina“.
 1. Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave obavijesti o natječaju na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Općine Motovun . Nepravovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.
 1. Prispjele ponude otvorit će se dana 4. prosinca 2020. godine u 12,00 sati u prostorijama Općine Motovun-Montona, Trg Andrea Antico 1. Sudionici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.
 1. Nekretnine iz točke I. mogu se razgledati u dogovoru s općinskom upravom, gdje se mogu dobiti i sve druge informacije i obavijesti vezano za natječaj.

KLASA: 945-01/20-01/83

URBROJ: 2163/05-02-20-2

Motovun-Montona, 19. studenog 2020.

                                                                                                                                                                   OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                           Tomislav Pahović

banner vertikalni