OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Izmjene i dopune PPU Općine Motovun

TEKSTUALNI DIO PLANA  [226K]

  1. UVOD
  2. RAZLOZI ZA IZRADU PPUO MOTOVUN – IZMJENE I DOPUNE 2007.
  3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA
  4. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

KARTOGRAMI

2. OSNOVE PROSTORNOG RAZVOJA I UREĐENJA

3. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE

4. PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU

KARTOGRAFSKI DIO PLANA

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 1:25000

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE 1:25000

3. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA 1:25000

4. GRAĐEVNA PODRUČJA 1:5000

 

Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet 
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu

Zagreb, rujan 2007.

Skip to content