OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Javna rasprava o nacrtu Odluke o kriterijima, mjerilima, uvjetima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.) te članka 48. Statuta Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 10/13.), općinski načelnik je dana 7. svibnja 2018. godine donio

ZAKLJUČAK

o upućivanju nacrta Odluke o kriterijima, mjerilima, uvjetima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja

1. Utvrđuje se nacrt Odluke o kriterijima, mjerilima, uvjetima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja, u nastavku: nacrt Odluke.

2. Nacrt Odluke upućuje se u javnu raspravu u trajanju od 30 dana, od 7. svibnja do 6. lipnja 2018. godine.

3. Tijekom trajanja javne rasprave, nacrt Odluke je izložen na javni uvid u zgradi općinske uprave u Motovunu, Trg Andree Antica 1 te na internet stranici Općine Motovun (www.motovun.hr).

4. Obavijest o održavanju javne rasprave o nacrtu Odluke objavljuje se na oglasnim pločama Općine Motovun i na internet stranici Općine Motovun (www.motovun.hr). Obavijest sadrži mjesto, datum početka i trajanje javnog uvida u nacrt Odluke, poziv zainteresiranim osobama za sudjelovanje u javnoj raspravi te rok u kojem se dostavljaju pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na nacrt Odluke.

5. Mišljenja, prijedloge i primjedbe o nacrtu Odluke fizičke i pravne osobe mogu do 6. lipnja 2018. godine dostavljati Jedinstvenom upravnom odjelu, a razmatrat će se isključivo one koje se odnose na nacrt Odluke. Mišljenja, prijedloge i primjedbe koje će dostaviti sudionici u javnoj raspravi, obradit će nositelj izrade Odluke i o tome pripremiti izvješće.

6. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 021-05/18-01/5

URBROJ: 2163/05-04-18-1

Motovun, 7. svibnja 2018.

                                                                                                          OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                Tomislav Pahović

 

Nacrt Odluke o kriterijima, mjerilima, uvjetima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju,otpis ili djelomičan otpis potraživanja

Skip to content