OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Motovuna

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MOTOVUN

Načelnik

Klasa:350-01/17-01/05

Urbroj:2163/05-04-17-2

Motovun, 29.ožujak 2017.

Temeljem članka 96, stavka (3) i (4) Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13.), Zaključka o utvrđivanju prijedloga I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Motovuna za javnu raspravu ,(KLASA: 350-01/17-01/05, URBROJ:2163/05-04-17-1) od 21. ožujka 2017. i članka 48. Statuta Općine Motovun („Službene novine Grada Pazina“ broj 10/13 ) načelnik Općine Motovun

OBJAVLJUJE

JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu I. Izmjena i dopuna

Urbanističkog plana uređenja Motovuna

I.

Javna rasprava o Prijedlogu plana trajat će 8 dana, od 29. ožujka do 06. travnja 2017. godine, i to putem javnog izlaganja i javnog uvida.

II.

Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog plana bit će izložen u prostorijama Općine Motovun, Trg Andrea Antico 1, radnim danom od 8:00 do 14:00 sati.

III.

Prijedlog plana za javnu raspravu biti će objavljen na mrežnoj stranici Općine Motovun: www.motovun.hr

IV.

Javno izlaganje o Prijedlogu plana održat će se 06. travnja 2017. g. u 12 sati u vijećnici Općine Motovun na adresi Trg Andrea Antico 1.

VI.

Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe koje imaju određeni pravni interes na području obuhvata Prijedloga plana da sudjeluju u javnoj raspravi te da tijekom javnog uvida i javnog izlaganja daju svoje primjedbe, prijedloge, mišljenja  i/ili očitovanja o Prijedlogu plana. Primjedbe, prijedlozi, mišljenja i/ili očitovanja na Prijedlog plana mogu se upisati u Knjigu primjedbi za vrijeme trajanja javne rasprave ili predati/poslati poštom u pismenom obliku na adresu Općine najkasnije do 06. travnja 2017. godine. Primjedbe i prijedlozi, mišljenja i/ili očitovanja koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe s adresom podnositelja, neće se uzeti u razmatranje i pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Općinski načelnik

Tomislav Pahović, v.r.

Skip to content