OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Motovun-Montona

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) te članka 36. Statuta Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 10/13. i „Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18.), Jedinstveni upravni odjel dana 25. lipnja 2020. godine objavljuje

PONOVNU JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Motovun-Montona

I.

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Motovun – Montona trajat će 8 dana, od 29. lipnja do 7. srpnja 2020. godine.

II.

Za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave Prijedlog Plana bit će izložen u prostorijama Općine (Jedinstveni upravni odjel), Anticov trg 1, Motovun-Montona, radnim danom u vremenu od 8:00 do 14:00 sati.

Prijedlog Plana bit će objavljen i na mrežnoj stranici Općine: https://motovun.hr

III.

Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održat će se u četvrtak, 2. srpnja 2020. u 10:00 sati u prostorijama Općine, Anticov trg 1, Motovun-Montona.

IV.

Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe koje imaju određeni pravni interes na području obuhvata prijedloga Plana sudjelovati u javnoj raspravi da tijekom javnog uvida i javnog izlaganja daju svoje primjedbe, prijedloge, mišljenja i/ili očitovanja o Prijedlogu Plana.

V.

Primjedbe, prijedlozi, mišljenja i/ili očitovanja na prijedlog Plana mogu se podnositi najkasnije do 7. srpnja 2020. godine na sljedeće načine:

        upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti uz izloženi prijedlog Plana u jedinstvenom upravnom odjelu,

        dati u zapisnik za vrijeme trajanja javnog izlaganja,

        dostaviti osobno ili poštom u Jedinstveni upravni odjel Općine Motovun-Montona, Anticov trg 1, 52424 Motovun-Montona,

        dostaviti na email adresu Općine: opcina@motovun.hr.

VI.

Primjedbe, prijedlozi, mišljenja i/ili očitovanja na prijedlog Plana koji ne budu dostavljeni u roku iz prethodnog članka, ne budu čitko napisani i potpisani od strane podnositelja (ime i prezime fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe i adresa) neće se uzeti u razmatranje i pripremi Izvješća o provedenoj javnoj raspravi.

KLASA: 350-01/19-01/1

URBROJ: 2163/05-03-20-83

Motovun-Montona, 25. lipnja 2020.

PROČELNIK

Nenad Šćulac

DOKUMENTI:

https://www.motovun.hr/PPUO/2.A.pdf

https://www.motovun.hr/PPUO/1.pdf

https://www.motovun.hr/PPUO/3.B.pdf

https://www.motovun.hr/PPUO/3.D.pdf

https://www.motovun.hr/PPUO/3.A.pdf

https://www.motovun.hr/PPUO/2.C.pdf

https://www.motovun.hr/PPUO/2.B.pdf

https://www.motovun.hr/PPUO/4.C.pdf

https://www.motovun.hr/PPUO/4.A.pdf

https://www.motovun.hr/PPUO/2.D.1.pdf

https://www.motovun.hr/PPUO/2.D.2.pdf

https://www.motovun.hr/PPUO/4.B.pdf

https://www.motovun.hr/PPUO/3.C.pdf

https://www.motovun.hr/PPUO/4.D.pdf

https://www.motovun.hr/PPUO/sve.pdf

 

NOVO!

Izvješće o provedenoj ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna PPUO Motovun – Montona

 

Skip to content