OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE MOTOVUN – MONTONA

Na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18., 115/18. i 98/19.) i članka 1. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Motovun-Montona („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 4/21.), Općina Motovun-Montona objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općinu Motovun-Montona za područje katastarskih općina: Brkač, Kaldir, Motovun i Zumesk (KLASA: 945-01/21-01/12, URBROJ: 2163/05-03-21-4) od 24. lipnja 2021. godine.

Tekst predmetnog Javnog natječaja objavljen je na službenim internetskim stranicama Općine Motovun-Montona: www.motovun.hr

te na oglasnoj ploči Općine Motovun-Montona, Anticov trg 1, Motovun

Javni natječaj objavljuje se od 25. lipnja do 24. srpnja 2021. godine

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno, u zatvorenim omotnicama s naznakom: „Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, ne otvaraj“, na adresu Općine Motovun-Montona, Anticov trg 1, 52424 Motovun-Montona.

PROČELNIK

Nenad Šćulac

00 – Odluka o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

DOKUMENTACIJU možete preuzeti ovdje.

Skip to content