OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Javni poziv – Nerazvrstana cesta u selu Divjaki

Na temelju članaka 123. do 133. Zakona o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21), članaka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“, broj 59/18.) te članka 59. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18., 110/18. – Odluka Ustavnog suda RH i 32/20.), Općina Motovun-Montona objavljuje

JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) o započinjanju postupka evidentiranja izvedenog stanja komunalne infrastrukture i to za dio nerazvrstane ceste u selu Divjaki, označene kao dio k.č. 329/2 zgr, dio k.č. 330 zgr, dio k.č. 2621/1 i dio k.č. 2708, sve k.o. Motovun.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno uvodno citiranim člancima Zakona o cestama te članku 61. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18. i 110/18. – Odluka Ustavnog suda RH i 32/20.) temeljem kojih se komunalna infrastruktura evidentira u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Motovun-Montona.

Geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture izradit će trgovačko društvo Geo delo d.o.o. za geodetske poslove, Pazin, Muntriljska 7/C.

Grafički prikaz poligona cesta i javno-prometnih površina koje su predmet snimanja uklopljen na ortofoto, može se preuzeti u slikovnom formatu (jpeg) na mrežnoj stranici Općine Motovun-Montona (www.motovun.hr).

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započet će dana 1. veljače 2022. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 16. veljače 2022. godine u vremenu od 10-12 sati u poslovnom prostoru Geo delo d.o.o. za geodetske poslove, Pazin, Muntriljska 7/C.

Dolazak na javni uvid, zainteresirani trebaju najaviti radi osiguravanja poštivanja mjera zaštite od COVID-19. Tijekom javnog uvida obvezno je nošenje zaštitne maske, s time što će u prostoru moći istovremeno biti maksimalno po dvoje građana.

OPĆINSKI NAČELNIK

Tomislav Pahović

Skip to content