OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Jedinstveni upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel samostalan je u okviru svog djelokruga, a za zakonito, stručno, efikasno i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je Načelniku. Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik koga na temelju javnog natječaja imenuje Načelnik.

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima i to naročito: – poslove iz područja društvenih djelatnosti: kulture, tehničke kulture i sporta, brige i odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva i udruga građana, – poslove iz područja komunalnog gospodarstva: izrada programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, upravni postupci u oblasti komunalnog gospodarstva, provedba komunalnog reda, izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture i drugih objekata kojih je investitor općina, pripreme zemljišta za izgradnju, obavljanje komunalne djelatnosti uređenja i održavanja groblja i javnih površina, – poslove iz područja prostornog uređenja i zaštite okoliša: izrada Izvješća o stanju u prostoru, izrada Programa za unapređenje stanja u prostoru, poslovi na donošenju prostornog plana uređenja općine i provedba javne rasprave, predlaganje programa zaštite okoliša u slučajevima onečišćenja okoliša lokalnih razmjera, – poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu općine: prodaja i zakup nekretnina, uspostavljanje služnosti, najam stanova i zakup poslovnih prostora, – poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja općine: izrade i izvršavanja proračuna i godišnjeg obračuna proračuna općine, razreza i naplate prihoda koji pripadaju općini kao jedinici lokalne samouprave, obavljanje računovodstvenih poslova, vođenje knjigovodstvenih evidencija imovine općine, vođenje poslova osiguranja imovine općine, poticanje poduzetničkih aktivnosti putem posebnih programa od interesa za općinu, – poslove opće uprave: opće i kadrovske poslove, obavljanje poslova i evidencija iz područja rada i radnih odnosa, osiguravanje tehničkih uvjeta za rad Jedinstvenog upravnog odjela (čuvarska služba, održavanje, zagrijavanje i čišćenje prostorija, nabava opreme i investicijsko održavanje, poslovi ekonomata), poslovi prijemne kancelarije, arhiviranja i otpreme pošte, poslovi nabave roba i usluga, – poslove vezane uz zaštitu potrošača, – poslove vezane uz protupožarnu i civilnu zaštitu, – poslovi unapređenja mjesne i manjinske samouprave i rada mjesnih odbora.

Adresa: Općina Motovun, Trg Andrea Antico 1, 52424 Motovun

Tel/fax: (+385 52) 681-642

E-mail:  opcina@motovun.hr 

Internet adresa: http://www.motovun.hr/

Radno vrijeme: Ponedjeljak – petak od 07:00h do 15:00h

Rad sa strankama: Ponedjeljak – petak 07:00h do 15:00h

Dnevni odmor: 10:00h do 10:30h

Ustrojstvo:

Pročelnik: NENAD ŠĆULAC

tel./fax. 681-772, e-mail: nenad.sculac@motovun.hr 

Viša stručna suradnica za opće i administrativne poslove: TEA HRVATIN

tel./fax. 681-609, 681-642 e-mail: tea.hrvatin@motovun.hr 

Stručna suradnica za opće poslove: IVANA PAVLETIĆ

tel./fax. 681-642, e-mail: ivana.pavletic@motovun.hr

Savjetnica za financije i upravljanje projektima: DENIA FLEGO

tel./fax. 681-609, e-mail: denia.flego@motovun.hr 

Viši stručni suradnik za upravljanje projektima i društvene djelatnosti: TINO STIFANICH

tel. 681-819, e-mail: tino.stifanich@motovun.hr

Viša stručna suradnica za komunalno i prometno redarstvo: VIKTORIA ČAPLINSKIJ 

tel. 681-819, mob: 099/4977040, e-mail: viktoria.caplinskij@motovun.hr

PLANOVI I IZVJEŠĆA

Skip to content