OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Motovun-Montona

Na temelju članka 5. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Motovun („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 5/20), članka 5. Odluke o visini početne cijene zakupnina za nekretnine u vlasništvu Općine Motovun-Montona („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 2/19), točke 2. Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog i poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Motovun-Montona (KLASA: 320-02/24-01/4, URBROJ: 2163-28-02-24-1 od 2. veljače 2024. godine), općinski načelnik raspisuje

NATJEČAJ

za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Motovun-Montona

I. PREDMET ZAKUPA

Daje se u zakup poljoprivredno zemljište na području Općine Motovun-Montona:

 1. Poljoprivredno zemljište označeno kao dio k.č. 70 k.o. Motovun, površine 614 m2.  Zemljište se nalazi u neimenovanoj ulici ispod gradske lože, u naravi voćnjak. Početna cijena zakupa zemljišta iznosi 25,00 EUR godišnje. Zemljište se daje u zakup radi obavljanja poljoprivredne djelatnosti, na rok od 15 godina.
 2. Poljoprivredno zemljište označeno kao k.č. 878/2, k.o. Motovun, ukupne površine 5.771 m2. Zemljište se nalazi u južno od naselja Motovun, u naravi vinograd.  Početna cijena zakupa zemljišta iznosi 382,97 EUR godišnje. Zemljište se daje u zakup radi obavljanja poljoprivredne djelatnosti, na rok od 15 godina.

II. 

U slučaju privođenja zemljišta namjeni određenoj prostornim planom, zakup se raskida bez otkaznog roka s time da se zakupcu nadoknadi šteta na usjevima i nasadima ako se radi o djelatnosti koja je obavljana u skladu s ugovorom o zakupu.

III.

Troškove objave natječaja, provedbe postupka i izrade ugovora snosi Općina Motovun-Montona.

IV. UVJETI NATJEČAJA

 1. Pravo na podnošenje pisane ponude za zakup nekretnina iz točke I. imaju poslovno sposobne fizičke osobe i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Pisana ponuda obvezno sadrži:

 • ime i prezime odnosno naziv ponuditelja s naznakom prebivališta ili boravišta odnosno sjedišta te osobni identifikacijski broj,
 • oznaku zemljišta,
 • ponuđenu natječajnu zakupninu,
 • obrazloženi gospodarski program.

Uz ponudu se prilaže:

 • dokaz o prebivalištu i državljanstvu odnosno registraciji,
 • ovlaštenje / punomoć (za predstavnike / ovlaštene punomoćnike),
 • dokaz o prvenstvenom pravu za osobe utvrđene Zakonom i ovim Pravilnikom, ako postoji,
 • potvrdu da ponuditelj nema dugovanja prema Općini po ikojoj osnovi.

Pravo prvenstva podrazumijeva pravo dosadašnjeg zakupnika

 1. Kao najpovoljnija ponuda utvrdit će se ona ponuda kojom se ispunjavaju opći i posebni uvjeti natječaja, te kojom se ponudi najviši iznos zakupa.
 2. Ako najpovoljniji natjecatelj odustane od ponude ili ne uplati cijenu zakupa u roku od 8 dana od sklapanja ugovora, ugovor će se raskinuti.

Ako se utvrde dva ili više natjecatelja s ponuđenim istim najvišim iznosom, natječaj se neće ponavljati, već će se održati usmeno javno nadmetanje između natjecatelja koji su natječajnom postupku ponudili isti (najviši) iznos s time da će početna cijena nadmetanja biti najviši iznos ponuđen u natječajnom postupku.

Usmeno javno natjecanje provest će se u roku od 15 dana od dana saznanja za te okolnosti.

4. Nekretnine iz točke I. zakupljuju se po sistemu viđeno-zakupljeno.

 1. Općinski načelnik zadržava pravo u cijelosti ili jednom dijelu poništiti postupak prikupljanja pisanih ponuda i ne prihvatiti ijednu odnosno pojedinu prispjelu ponudu, bez obveze da natjecatelje obavijesti o razlozima za takav postupak.
 2. Ponuditelj koji ostvari pravo na sklapanje ugovora o zakupu zemljišta dužan je u roku od osam dana od dana primitka obavijesti pristupiti u Jedinstveni upravni odjel i zaključiti ugovor o zakupu.
 3. Zakupnina se plaća godišnje i to: jednokratno za iznos zakupnine do 500,00 eura, a za veće iznose zakupnina se plaća u dvije rate i to: 50% kod sklapanja ugovora, a 50% u roku od tri mjeseca.
 4. Ostali uvjeti zakupa bit će uređeni ugovorom.

9. Ponude se dostavljaju osobno ili preporučeno poštom u zapečaćenom omotu Natječajnoj komisiji za provedbu javnog natječaja za prodaju i zakup nekretnina, s naznakom „Ne otvaraj – ponuda za zakup nekretnina“.

 1. Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave obavijesti o natječaju na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici motovun.hr (do 20. veljače 2024. godine). Nepravovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.
 2. Prispjele ponude otvorit će se dana 21. veljače 2024. godine u 12,00 sati u prostorijama Općine Motovun-Montona, Anticov trg 1. Sudionici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.
 3. Nekretnine iz točke I. mogu se razgledati u dogovoru s općinskom upravom, gdje se mogu dobiti i sve druge informacije i obavijesti vezano za natječaj.

KLASA: 320-02/24-01/5

URBROJ: 2163-28-02-24-2

Motovun-Montona, 2. veljače 2024.

                                                                             OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                              Tomislav Pahović

OBJAVLJENO: 5. VELJAČE 2024.

Skip to content