OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Motovun-Montona

Objavljeno 18. siječnja 2024.
Na temelju članka 5. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Motovun („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 5/20), članka 5. Odluke o visini početne cijene zakupnina za nekretnine u vlasništvu Općine Motovun-Montona („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 2/19), točke 2. Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog i poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Motovun-Montona (KLASA: 320-02/24-01/4, URBROJ: 2163-28-02-24-1 od 17. siječnja 2024. godine), općinski načelnik raspisuje


NATJEČAJ
za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Motovun-Montona


I. PREDMET ZAKUPA
Daje se u zakup poljoprivredno zemljište na području Općine Motovun-Montona:
1. Poljoprivredno zemljište označeno kao k.č. 635/3 k.o. Motovun, površine 1.212 m2. Zemljište se nalazi u ulici Rižanske skupštine, u naravi pašnjak.
Početna cijena zakupa zemljišta iznosi 32,17 EUR godišnje.
Zemljište se daje u zakup radi obavljanja poljoprivredne djelatnosti, na rok od 15 godina.
2. Poljoprivredno zemljište označeno kao k.č. 87 i 118/2, obje k.o. Motovun, ukupne površine 1.745 m2. Zemljište se nalazi u ulici Joakima Rakovca, u naravi oranica i livada.
Početna cijena zakupa zemljišta iznosi 70,71 EUR godišnje.
Zemljište se daje u zakup radi obavljanja poljoprivredne djelatnosti, na rok od 15 godina.
II.
U slučaju privođenja zemljišta namjeni određenoj prostornim planom, zakup se raskida bez otkaznog roka s time da se zakupcu nadoknadi šteta na usjevima i nasadima ako se radi o djelatnosti koja je obavljana u skladu s ugovorom o zakupu.
III.
Troškove objave natječaja, provedbe postupka i izrade ugovora snosi Općina Motovun-Montona.
IV. UVJETI NATJEČAJA
1. Pravo na podnošenje pisane ponude za zakup nekretnina iz točke I. imaju poslovno sposobne fizičke osobe i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.
Pisana ponuda obvezno sadrži:
• ime i prezime odnosno naziv ponuditelja s naznakom prebivališta ili boravišta odnosno sjedišta te osobni identifikacijski broj,
• oznaku zemljišta,
• ponuđenu natječajnu zakupninu,
•obrazloženi gospodarski program.
Uz ponudu se prilaže:
• dokaz o prebivalištu i državljanstvu odnosno registraciji,
• ovlaštenje / punomoć (za predstavnike / ovlaštene punomoćnike),
• dokaz o prvenstvenom pravu za osobe utvrđene Zakonom i ovim Pravilnikom, ako postoji,
• potvrdu da ponuditelj nema dugovanja prema Općini po ikojoj osnovi.
Pravo prvenstva podrazumijeva pravo dosadašnjeg zakupnika
2. Kao najpovoljnija ponuda utvrdit će se ona ponuda kojom se ispunjavaju opći i posebni uvjeti natječaja, te kojom se ponudi najviši iznos zakupa.
3. Ako najpovoljniji natjecatelj odustane od ponude ili ne uplati cijenu zakupa u roku od 8 dana od sklapanja ugovora, ugovor će se raskinuti.
Ako se utvrde dva ili više natjecatelja s ponuđenim istim najvišim iznosom, natječaj se neće ponavljati, već će se održati usmeno javno nadmetanje između natjecatelja koji su natječajnom postupku ponudili isti (najviši) iznos s time da će početna cijena nadmetanja biti najviši iznos ponuđen u natječajnom postupku.
Usmeno javno natjecanje provest će se u roku od 15 dana od dana saznanja za te okolnosti.
4. Nekretnine iz točke I. zakupljuju se po sistemu viđeno-zakupljeno.
5. Općinski načelnik zadržava pravo u cijelosti ili jednom dijelu poništiti postupak prikupljanja pisanih ponuda i ne prihvatiti ijednu odnosno pojedinu prispjelu ponudu, bez obveze da natjecatelje obavijesti o razlozima za takav postupak.
6. Ponuditelj koji ostvari pravo na sklapanje ugovora o zakupu zemljišta dužan je u roku od osam dana od dana primitka obavijesti pristupiti u Jedinstveni upravni odjel i zaključiti ugovor o zakupu.
7. Zakupnina se plaća godišnje i to: jednokratno za iznos zakupnine do 500,00 eura, a za veće iznose zakupnina se plaća u dvije rate i to: 50% kod sklapanja ugovora, a 50% u roku od tri mjeseca.
8. Ostali uvjeti zakupa bit će uređeni ugovorom.
9. Ponude se dostavljaju osobno ili preporučeno poštom u zapečaćenom omotu Natječajnoj komisiji za provedbu javnog natječaja za prodaju i zakup nekretnina, s naznakom „Ne otvaraj – ponuda za zakup nekretnina“.
10. Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave obavijesti o natječaju na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici www.motovun.hr. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.
11. Prispjele ponude otvorit će se dana 6. veljače 2024. godine u 12,00 sati u prostorijama Općine Motovun-Montona, Anticov trg 1. Sudionici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.
12. Nekretnine iz točke I. mogu se razgledati u dogovoru s općinskom upravom, gdje se mogu dobiti i sve druge informacije i obavijesti vezano za natječaj.
KLASA: 320-02/24-01/4
URBROJ: 2163-28-02-24-2
Motovun-Montona, 17. siječnja 2024.

OPĆINSKI NAČELNIK
Tomislav Pahović

Skip to content