OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Natječaj za zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 48. Statuta Općine Motovun-Montona („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 9/21 – pročišćeni tekst) te članaka 5., 11., i 14. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora („Službene novine Grada Pazina“, broj 15/06., 5/07. i 13/09.), općinski načelnik raspisuje

NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora

I. PREDMET ZAKUPA

1. Poslovni prostor koji se nalazi na adresi Motovun, Sveti Bartol, Labinjani 42, prizemlje zgrade označene kao k.č. 154 zgr. k.o. Zumesk.Poslovni prostor je u naravi uređeni poslovni prostor koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu, nalazi se u prizemlju zgrade, a sastoji se od uredske prostorije ukupne neto površine od 82,40 m2. Poslovni prostor daje se u zakup za obavljanje određenih djelatnosti od posebnog interesa za Općinu kao što su javnobilježnička djelatnost, bankarsko poslovanje, muzejska i galerijska djelatnost, djelatnosti županijskih i državnih službi, administrativni poslovi kulturno-umjetničkih, sportskih, lovačkih i sličnih udruženja uredske ili za ostale slične djelatnosti na razdoblje od 5 godina.

Početna cijena je 12,36 eura mjesečno. Na ponuđenu cijenu dodatno se obračunava porez na dodanu vrijednost.

Jamstveni polog za sudjelovanje u natječaju iznosi 12,36 eura.

II. UVJETI ZAKUPA

  1. Poslovni prostor daje se u zakup u stanju u kojem se nalazi u trenutku zaključenja ugovora o zakupu.
  2. Dosadašnji zakupnici poslovnih prostora imaju prvenstveno pravo na sklapanje ugovora pod uvjetom da sudjeluju i prihvate uvjete natječaja odnosno da podnesu potpunu ponudu i priloge uz ponudu te prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.
  3. Natjecatelju koji postigne najvišu natječajnu zakupninu jamstveni polog se ne vraća, već se na temelju ugovora zakupoprimcu uračunava u zakupninu.
  4. Troškovi vode, struje, komunalne naknade, odvoza otpada, porezni i drugi troškovi nisu uračunati u zakupninu i padaju na teret zakupnika. Zakupnina se plaća mjesečno do 10-tog u mjesecu za tekući mjesec na temelju ugovora o zakupu te izdate fakture odnosno uplatnice.

  

III. UVJETI ZA DAVANJE PONUDE

Ponuditelji za zakup poslovnog prostora dužni su uplatiti na ime jamstvenog pologa naznačeni iznos na žiro račun Proračuna Općine Motovun-Montona IBAN HR4023800061827400001, model 68 poziv na broj 7811-OIB. Ako izabrani ponuditelj odustane od zaključenja ugovora o zakupu ili ne pristupi sklapanju ugovora u roku od 8 dana po primitku obavijesti jamstveni polog se ne vraća, dok se ostalim ponuditeljima jamstveni polog vraća u roku od 8 dana po izvršenom izboru.

            Uz pisanu ponudu koja sadrži podatke o ponuditelju, poslovnom prostoru i ponuđenoj natječajnoj zakupnini, prilaže se:

  • osobna iskaznica za fizičke osobe odnosno dokaz o registraciji tvrtke ili obrta,
  • dokaz o uplaćenom jamstvenom pologu,
  • potvrda ili izjava da ponuditelj, tvrtka ili obrt u vlasništvu ili suvlasništvu te osobe nemaju dugovanja prema Općini Motovun-Montona po bilo kojoj osnovi,
  • dokaz o prvenstvenom pravu za osobe utvrđene Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ako takvo pravo postoji,
  • obrazloženi program s naglaskom na otvaranju novih radnih mjesta, osnivanju tvrtke ili obrta na području Općine Motovun-Montona ili organizaciji novih manifestacija i kulturnih događanja.

 IV. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

       Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine. Ako bude prispjelo više valjanih najpovoljnijih ponuda koje su istovjetne po visini zakupnine, usmenim nadmetanjem, po pravilima koje utvrdi općinski načelnik, utvrdit će se koja je ponuda najpovoljnija. Pravo na zasnivanje zakupa temeljem najpovoljnije ponude ograničava se prvenstvenim pravom osoba navedenih u točki II/2. ovog natječaja te postojanjem prvenstvenog prava za osobe utvrđene Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

            Suglasnost na nužna ulaganja u poslovni prostor daje općinski načelnik na prijedlog Komisije.

            Sve ponude, uredno i čitko ispisane, sa svim ispravama i dokazima navedenim u ovom natječaju, dostavljaju se zaključno do 19. travnja 2024. godine, na adresu Općina Motovun-Montona, Anticov trg 1, 52424 Motovun-Montona s naznakom – „Ponuda za zakup poslovnog prostora – NE OTVARAJ“.     

            Nepotpune, nepravovremene i nejasne ponude neće se razmatrati.

            O rezultatima javnog natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 8 dana nakon završetka postupka odabira najpovoljnije ponude.

            Općina Motovun-Montona zadržava pravo poništiti natječaj ili pojedine točke natječaja, bez davanja posebnih obrazloženja.

            Izabrani ponuditelj dužan je zaključiti ugovor o zakupu u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o izboru. Ugovor će se solemnizirati kod javnog bilježnika na teret zakupnika. Svi ostali uvjeti bit će uređeni ugovorom.

KLASA: 372-01/24-01/2

URBROJ: 2163-28-02-24-2

Motovun-Montona, 8. travnja 2024.

                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                        Tomislav Pahović

Skip to content