OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

ODLUKA o ostvarivanju prava na financiranje nabave radnih bilježnica za učenike osnovnih škola i financiranje nabave udžbenika i radnih bilježnica učenika srednjih škola s prebivalištem na području Općine Motovun-Montona za školsku godinu 2023./2024.

Na temelju članka 48. Statuta Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 10/13. i „Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18. i 1/21.), općinski načelnik dana 10. srpnja 2023. godine donosi

ODLUKU

o ostvarivanju prava na financiranje nabave radnih bilježnica za učenike osnovnih škola i financiranje nabave udžbenika i radnih bilježnica učenika srednjih škola s prebivalištem na području Općine Motovun-Montona za školsku godinu 2023./2024.

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji na temelju kojih se ostvaruje pravo na financiranje nabave radnih bilježnica za učenike osnovnih škola i financiranje udžbenika i radnih bilježnica za učenike srednjih škola s prebivalištem na području Općine Motovun-Montona za školsku godinu 2023./2024.

Članak 2.

(1) Pravo na financiranje nabave udžbenika i radnih bilježnica ostvaruju učenici srednjih i osnovnih škola s prebivalištem na području Općine Motovun-Montona (u daljnjem tekstu: učenici).

(2) Pravo na financiranje iz stavka 1. ovog članka priznaje se u obliku novčane naknade u visini ukupnog iznosa cijene potrebnih udžbenika ili radnih bilježnica za nastavne predmete za određeni razred.

Članak 3.

Pravo iz članka 2. ove Odluke ne ostvaruju učenici:

  • koji ostvaruju pravo na besplatne udžbenike po drugoj osnovi,
  • koji ponavljaju razred.

Članak 4.

(1) Zahtjev uz priloženu dokumentaciju podnosi se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun-Montona osobno ili putem pošte.

(2) Zahtjevi se zaprimaju zaključno do 2. listopada 2023. godine.

Članak 5.

Po provedenom postupku utvrđivanja prava iz članka 2. ove Odluke općinski načelnik donosi zaključak kojim se utvrđuje ukupan iznos financiranja nabave udžbenika i radnih bilježnica.

Članak 6.

Korisnicima prava koji imaju dugovanja prema Općini Motovun-Montona (podnositelj zahtjeva, član njegove uže obitelji ili član domaćinstva, odnosno koja od tih osoba kao nositelj obrta) isplata će se izvršiti nakon podmirenja dugovanja prema Općini Motovun-Montona odnosno nakon uplate prve rate ako se korisnik obveže na obročnu otplatu dugovanja.

Članak 7.

Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Motovun-Montona za 2023. godinu.

Članak 8.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Motovun“.

KLASA: 602-01/23-01/03

URBROJ: 2163-28-02-23-1

Motovun-Montona, 10. srpnja 2023.

                        OPĆINSKINAČELNIK

Tomislav Pahović

U nastavku Odluka i zahtjev:

Skip to content