OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Odluka o socijalnoj skrbi

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.),  članka 6. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi   („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14. i 99/15) i članka 36.Statuta Općine Motovun-Comune di Montona,(„Službene novine Grada Pazina“ broj 10/13), Općinsko vijeće Općine Motovun na sjednici održanoj dana 5.  svibnja 2016. godine, donijelo je Odluku o socijalnoj skrbi na području Općine Motovun („Službene novine Grada Pazina“ broj 16/16).

Dokument možete preuzeti u nastavku:

Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Motovun 

Skip to content