OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik za upravljanje projektima i društvene djelatnosti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun-Montona

Na temelju članaka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općina Motovun-Montona raspisuje

OGLAS

za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik za upravljanje projektima i društvene djelatnosti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun-Montona – 1 izvršitelj/ica

1.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te sljedeće posebne uvjete:

Natjecati se mogu i kandidati koji su prema ranijim propisima stekli visoku stručnu spremu odgovarajuće struke.

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijema u službu propisane člancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

2.

Osoba se prima u službu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, do povratka dulje vrijeme odsutne službenice na rad.

3.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Izrazi koji se koriste u ovom javnom pozivu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

4.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na mrežnoj stranici Općine Motovun-Montona: www.motovun.hr.

5.

Kandidati koji imaju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, obvezni su se pri prijavi na oglas pozvati se na to pravo, uzevši u obzir da imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i slično) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje). Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da na kraju provedenog pisanog testiranja kandidata i provedenog intervjua s kandidatima, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i dokazao ga.

6.

Uz pisanu prijavu na natječaj obvezno se prilaže:

  1. životopis,
  2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica),
  3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma odnosno odgovarajuća isprava o stečenom stupnju obrazovanja),
  4. dokaz o ukupnom radnom stažu (elektronički zapis – potvrda o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, koja sadrži podatke o poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja),
  5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni i istražni postupak, ne starije od 3 mjeseca (članak 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi),
  6. dokaz o položenom državnom stručnom ispitu, ako ima,
  7. vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
  8. presliku vozačke dozvole,
  9. dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, vlastoručno pisana izjava i slično).

Svi navedeni dokumenti mogu biti dostavljeni u preslici, a nakon prijma u službu izabrani kandidat/kandidatkinja dostavlja tražene dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat, a prije donošenja rješenja o prijemu na rad.

7.

Na mrežnoj stranici Općine Motovun-Montona (www.motovun.hr) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o natječajnom postupku.

8.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepravovremena i neuredna prijava na natječaj neće se razmatrati niti će podnositelj nepotpune prijave biti pozvan na dopunu prijave.

Osoba koja podnese nepravovremenu ili neurednu prijavu na natječaj ili ne ispunjava uvjete natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

9.

Podnošenjem prijave na javni natječaj smatra se da je kandidat suglasan da se podaci iz dokumentacije obrađuju i koriste isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja te da se objavljuju na službenoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Općine Motovun-Montona.

Natječajni postupak obuhvaća obvezatnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Na mrežnoj stranici (www.motovun.hr) i oglasnoj ploči Općine Motovun-Montona objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatrat će se da povlači prijavu na javni natječaj.

10.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja, s naznakom: „Prijava na natječaj za radno mjesto – Viši stručni suradnik – ne otvaraj“, na adresu: Općina Motovun-Montona, 52424 Motovun-Montona, Anticov trg 1.

11.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, pročelnik će obustaviti postupak po ovom natječaju.

PROČELNIK

Nenad Šćulac

Skip to content