OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08. i 61/11.), Jedinstveni upravni odjel Općine Motovun raspisuje

OGLAS

za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun

1. VIŠI REFERENT ZA OPĆE I FINANCIJSKE POSLOVE

       1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog privremenog povećanja opsega posla

UVJETI:

– sveučilišni ili stručni prvostupnik ekonomske ili upravne struke,

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni stručni ispit,

– poznavanje rada na računalu,

– aktivno poznavanje jednog stranog jezika,

– položen vozački ispit za B kategoriju vozila.

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. istog Zakona. Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, a koji će u slučaju prijma u službu biti obvezni položiti u skladu sa zakonom.

Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe. Služba se zasniva na određeno vrijeme, zbog privremenog povećanja opsega posla. Mjesto rada je u Motovunu, Anticov trg 1.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Za kandidate prijavljene na oglas čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja te intervju. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Na internetskoj stranici Općine Motovun (www.motovun.hr) naveden je opis poslova i podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Na istoj internetskoj stranici i na oglasnoj ploči Općine Motovun objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti:

       životopis,

       dokaz o državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica),

       dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma i slično),

       uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu,

       uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (članak 15. Zakona) ne starije od 6 mjeseci,

       dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 1 godine, što se dokazuje sljedećim dokumentima: a) potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i b) ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo,

       vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

       dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i slično),

       kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Navedeni dokazi prilažu se u preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik. U prijavi na oglas navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe postupka).

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na Zavodu za zapošljavanje, Ispostava Pazin, s naznakom: „Za oglas – Viši referent za opće i financijske poslove“ na adresu: Općina Motovun, Anticov trg 1, 52424 Motovun.

Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: 112-03/17-01/1

URBROJ: 2163/05-01-17-2

Motovun, 13. studenog 2017.

                                                                                              PROČELNIK

Nenad Šćulac

 

 

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA

 

 

Skip to content