OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Općinski načelnik

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.

U obavljanju izvršne vlasti načelnik:

 • priprema prijedloge općih akata,
 • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
 • utvrđuje prijedlog proračuna Općine i odluke o izvršenju proračuna,
 • upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog  vijeća,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se  odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 (jedan milijun) kuna pojedinačne vrijednosti, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u  skladu sa zakonskim propisima,
 • upravlja prihodima i rashodima Općine,
 • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,
 • donosi pravilnik o unutarnjem redu i pravilnik o plaćama,
 • imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela,
 • utvrđuje plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel,
 • predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune 
 • razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,
 • donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti te sklapa ugovore o koncesiji ili o povjeravanju poslova,
 • daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,
 • podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,
 • utvrđuje uvjete, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za kupnju stana iz programa društveno poticane stanogradnje,
 • organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,
 • usmjerava i nadzire djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općini,
 • daje mišljenje o prijedlozima koje Općinskom vijeću podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
 • obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Mandat Načelnika traje četiri godine.

Načelnik Općine Motovun:  Tomislav Pahović

 

Skip to content