OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana Općine i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine, te obavlja poslove u skladu s Ustavom, Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi, zakonom i Statutom Općine Motovun.

Općinsko vijeće donosi:

 • Statut Općine,
 • Poslovnik o radu Općinskog vijeća,
 • odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine,
 • odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
 • proračun i odluku o izvršenju proračuna,
 • godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 • odluku o privremenom financiranju,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od kuna,
 • odluku o promjeni granice Općine,
 • odluku o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela,
 • raspisuje referendum,
 • osniva ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, kulturnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
 • obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i ovim Statutom.

Općinsko vijeće obavlja izbor, imenovanja i razrješenja:

 • predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
 • predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća,
 • drugih nositelja i predstavnika Općine u tijelima i institucijama određenim ovim Statutom i drugim propisima.

Predsjednik Općinskog vijeća:

 • Elvis Linardon 

Potpredsjednici Općinskog vijeća:

 • Danijel Bon 
 • Sagnin Bellini

Ostali vijećnici:

 • Maja Drndić 
 • Manuela Rabak
 • Patrick Pilat
 • Loris Beletić
 • Stefano Bertoša
 • Alex Bellini

 Članovi Općinskog vijeća imaju slijedeća prava i dužnosti:

 • sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća, raspravljati i glasovati, 
 • predlagati donošenje akata, podnositi prijedloge akata i amandmana na prijedloge akta,  
 • postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća,
 • postavljati pitanja načelniku,
 • prihvatiti izbor za člana u radnom tijelu Općinskog vijeća i sudjelovati u radu radnih tijela,
 • tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, te u svezi s tim koristiti stručne i tehničke usluge Jedinstvenog upravnog odjela
 • druga prava i dužnosti sukladno zakonu i Statutu Općine Motovun.

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Motovun (“Službene novine Grada Pazina” broj 20/09. i 10/13)

O radu Općine Motovun i Općinskog vijeća Općine Motovun informiramo Vas neposredno putem Zapisnika sa sjednica koje možete preuzeti u nastavku.

SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

ZAPISNICI 2021.-2025.

1. Zapisnik s 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća – 11. lipnja 2021.

2. Zapisnik s 2. sjednice Općinskog vijeća dana 23. lipnja 2021.

3 Zapisnik s 3. sjednice Općinskog vijeća dana 3. kolovoza 2021.

4. Zapisnik s 4. sjednice Općinskog vijeća dana 6. rujna 2021.

5. Zapisnik s 5. sjednice Općinskog vijeća dana 2. studenoga 2021.

Zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun 27.12.2021.

Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeće OM – 28.01.2022.

Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeće OM – 25.03.2022.

Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeće OM – 20.05.2022.

Zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeće OM – 01.08.2022.

Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeće OM – 27.10.2022.

Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeće OM – 28.12.2022.

Zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća OM – 28.02.2023.

Zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća OM – 23.05.2023.

Zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća OM – 21.08.2023.

Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća OM – 18.9.2023.

Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća OM – 14.12.2023.

 DNEVNI RED 2021.-2025.

1. konstituirajuća sjednice Općinskog vijeća – 11. lipnja 2021.

2. sjednica Općinskog vijeća dana 23. lipnja 2021.

3. sjednica Općinskog vijeća dana 3. kolovoza 2021.

4. sjednica Općinskog vijeća dana 6. rujna 2021.

5. sjednica Općinskog vijeća dana 2. studenoga 2021.

6. sjednica Općinskog vijeća dana 27. prosinca 2021.

7. sjednica Općinskog vijeća dana 28. siječnja 2022. 

8. sjednica Općinskog vijeća dana 25. ožujka 2022. 

9. sjednica Općinskog vijeća dana 20. svibnja 2022. 

10. sjednica Općinskog vijeća dana 01. kolovoza 2022. 

11. sjednica Općinskog vijeća dana 27. listopada 2022. 

12. sjednica Općinskog vijeća dana 28. prosinca 2022. 

13. sjednica Općinskog vijeća dana 28. veljače 2023. 

14. sjednica Općinskog vijeća dana 23. svibnja 2023. 

15. sjednica Općinskog vijeća dana 21. kolovoza 2023. 

16. sjednica Općinskog vijeća dana 18. rujna 2023. 

17. sjednica Općinskog vijeća dana 14. prosinca 2023.

18. sjednica Općinskog vijeća dana 13. ožujka 2024.

ARHIVA 2017.-2021.

1. Zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća dana 20. lipnja 2017.

2. Zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća dana 15. rujna 2017.

3. Zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća dana 13. prosinca 2017.

4. Zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća dana 15. veljače 2018.

5. Zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća dana 14. svibnja 2018.

6. Zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća dana 7. lipnja 2018.

7. Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća dana 6. rujna 2018.

8. Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća dana 3. prosinca 2018.

9. Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća dana 1. ožujka 2019.

10. Zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća dana 8. svibnja 2019.

11. Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća dana 1. kolovoza 2019.

12. Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća dana 21. listopada 2019.

13. Zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća dana 27. prosinca 2019.

14. Zapisnik sa14. sjednice Općinskog vijeća 3. ožujka 2020.

15. Zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća 20. travnja 2020.

16. Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća – 11. svibnja 2020.

17. Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća – 4. kolovoza 2020.

18. Zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća – 3. studenog 2020.

19. Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća – 23. prosinac 2020. 

20. Zapisnik sa sjednice Općinskog vijeća –  11. ožujka 2021.

21. Zapisnik sa sjednice Općinskog vijeća – 14. travnja 2021.

DNEVNI RED – arhiva 2017.-2021.

Dnevni red 2. sjednice Općinskog vijeća 15. rujna 2017.

Dnevni red 3. sjednice Općinskog vijeća 13. prosinca 2017.

Dnevni red 4. sjednice Općinskog vijeća dana 15. veljače 2018.

Dnevni red 5. sjednice Općinskog vijeća dana 14. svibnja 2018.

Dnevni red 6. sjednice Općinskog vijeća dana 7. lipnja 2018.

Dnevni red 7. sjednice Općinskog vijeća dana 6. rujna 2018.

Dnevni red 8. sjednice Općinskog vijeća dana 3. prosinca 2018.

Dnevni red 9. sjednice Općinskog vijeća dana 1. ožujka 2019.

Dnevni red 10. sjednice Općinskog vijeća dana 8. svibnja 2019.

Dnevni red 11. sjednice Općinskog vijeća dana 1. kolovoza 2019.

Dnevni red 12. sjednice Općinskog vijeća dana 21. listopada 2019.

Dnevni red 13. sjednice Općinskog vijeća dana 27. prosinca 2019.

Dnevni red 14. sjednice Općinskog vijeća dana 3. ožujka 2020.

Dnevni red 15. sjednice Općinskog vijeća dana 20. travnja 2020.

Dnevni red 16. sjednice Općinskog vijeća dana 11. svibnja 2020.

Dnevni red 17. sjednice Općinskog vijeća dana 4. kolovoza 2020. 

Dnevni red 18. sjednice Općinskog vijeća 3. studenog 2020.

Dnevni red 19. sjednice Općinskog vijeća 23. prosinca 2020.

Dnevni red 20. sjednice Općinskog vijeća 11. ožujka 2021.

Dnevni red 21. sjednice Općinskog vijeća 14. travnja 2021.

ARHIVA 2013.-2017. godina

Zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun  [53K]

Zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun  [24K]

Zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun  [15K]

Zapisnik sa 5. sjednice Općinskog Vijeća Općine Motovun  [25K]

 Zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun  [6.985K]

 Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun  [4.268K]

 Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun  [463K]

 Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun  [232K]

 Zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun  [304K]

 Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun  [333K]

 Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun  [261K]

 Zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun  [244K]

 Zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun  [283K]

 Zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun [28K]

 Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun [421K]

Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun [67K]

 Zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun

 Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun

Zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun

 Zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun

 Zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun

Zapisnik sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun

Zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun 

Zapisnik sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun

 Zapisnik sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun

 

Skip to content