OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA JAVNA PRIZNANJA OPĆINE MOTOVUN

REPUBLIKA HRVATSKA

  ISTARSKA ŽUPANIJA

    OPĆINA MOTOVUN

      Općinski načelnik

KLASA: 061-01/16-01/01

URBROJ: 2163/05-04-16-1

Motovun, 14. lipnja 2016.

                                                                                             

POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA

ZA  JAVNA PRIZNANJA OPĆINE MOTOVUN

            Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište odnosno sjedište na području Općine Motovun da dostave svoje prijedloge za javna priznanja Općine Motovun.

            Javna priznanja Općine Motovun jesu:

  1. Povelja Općine Motovun,
  2. Ključ Općine Motovun,
  3. Priznanje Počasnog građanina Općine Motovun.

            Svoj prijedlog zainteresirane pravne i fizičke osobe moraju dostaviti pismeno na unificiranom obrascu uz obrazloženje, u roku 8 dana od objave ovog Poziva na adresu Općina Motovun, Trg A. Antico 1, Motovun.

Obrazac se može podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun,   radnim danom u vremenu od 08.00 do 14.00 sati.

                       

                                                                                 

                                                                                                   NAČELNIK

                                                                                               Tomislav Pahović,v.r.

Skip to content