OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Poziv za 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Motovun

Na temelju članka 46. Statuta Općine Motovun-Comune di Montona (“Službene novine Grada Pazina” broj 10/13.), te članka 76. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Motovun (“Službene novine Grada Pazina” broj 20/09. i 10/13), objavljujem

P O Z I V
za 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Motovun, koja će se održati u

ČETVRTAK 11. lipnja 2015. godine u prostorijama Općine Motovun s početkom u 20,00 sati.
za rad sjednice predlažem sljedeći

Dnevni red
0. Verifikacija Zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun,
1. Razmatranje i donošenje odluke o prihvaćanju najvoljnijih ponuda po raspisanom Javnom natječaju za prodaju odnosno zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Motovun prikupljanjem pisanih ponuda,
2. Razmatranje i donošenje izmjena i dopuna Odluke o porezima općine Motovun-Montona
3. Vijećnička pitanja.
SVI ZAINTERESIRANI GRAĐANI MOGU PRISUSTVOVATI SJEDNICI.
Klasa: 021-05/15-01/03
Urbroj: 2163/05-02-15-2
Motovun, 03. lipanj 2015. godine

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOTOVUN
PREDSJEDNIK
Elvis Linardon, v.r.

Skip to content