OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Poziv za 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Motovun

Na temelju članka 76. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Motovun („Službene
novine Grada Pazina“, broj 20/09. i 10/13.) objavljujem


P O Z I V
za 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Motovun
za
SRIJEDU, 13. PROSINCA 2017. godine
s početkom u 17,30 sati.
Sjednica će se održati u vijećnici Općine Motovun, Trg Andree Antica 1.

Za rad na sjednici predlažem

DNEVNI RED:

1. Razmatranje i usvajanje skraćenog zapisnika s 2. sjednice Općinskog vijeća Općine
Motovun održane 15. rujna 2017. godine.

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o načinu upravljanja i gospodarenja
kulturno-povijesnom cjelinom i kulturno-povijesnim spomenicima na području Općine
Motovun.  
(Izvjestitelji: Josip Maras i Nenad Šćulac)

3. Razmatranje prijedloga i donošenje 2. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Motovun
za 2017. godinu s pripadajućim aktima:
a) Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za
2017. godinu,
b) 1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u području predškolskog
odgoja i obrazovanja za 2017. godinu,
c) 1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu za 2018.
godinu,
d) 1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji za
2018. godinu,
e) 1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu,
f) 1. izmjene i dopune Socijalnog programa za 2018. godinu,
g) 2. izmjene i dopune Programa komunalnih potreba za 2018. godinu,
h) 2. izmjene i dopune Programa javnih potreba u području prostornog
uređenja za 2018. godinu,
i) 1. izmjene i dopune Programa civilnog društva i ostalih društvenih
potreba u 2018. godini.
(Izvjestitelji: Tomislav Pahović i Sandra Poropat)

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Proračuna Općine Motovun za 2018. godinu s
pripadajućim aktima:
a) Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2018. godinu,
b) Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja
za 2018. godinu,
c) Program javnih potreba u školstvu za 2018. godinu,
d) Program javnih potreba u sportu i rekreaciji za 2018. godinu,
e) Program javnih potreba u kulturi za 2018. godinu,
f) Socijalni program za 2018. godinu,
g) Program komunalnih potreba za 2018. godinu,
h) Program javnih potreba u području prostornog uređenja za 2018.
godinu,
i) Program ostalih društvenih potreba u 2018. godini,
j) Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i
nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Motovun u
2018. godini.
(Izvjestitelji: Tomislav Pahović i Sandra Poropat)

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj
financijskoj reviziji Općine Motovun-Montona za 2016. godinu.
(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju 1. izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja Motovuna.
(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju Plana gospodarenja
otpadom Općine Motovun za razdoblje 2017. do 2022. godine.
(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o lokalnim porezima Općine Motovun-
Montona
(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju društva s
ograničenom odgovornošću Motovun park d.o.o. Motovun.
(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Statutarne
odluke („Službene novine Grada Pazina“, broj 6/03.).
(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Poslovnika o
radu Općinskog vijeća Općine Motovun („Službene novine Grada Pazina“, broj 7/06.).
(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o
socijalnoj skrbi na području Općine Motovun („Službene novine Grada Pazina“, broj
12/08., 13/09., 37/09. i 17/10.)

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izmjeni
i dopuni Odluke o osnivanju udruge Modelne šume „Sliv rijeke Mirne“ („Službene
novine Grada Pazina“, broj 19/12.).
(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o
uvjetima priključenja na sustav opskrbe pitkom vodom („Službene novine Grada
Pazina“, broj 13/09.).
(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o
naknadi troškova članovima Općinskog vijeća, Poglavarstva i radnih tijela Općine
Motovun („Službene novine Grada Pazina“, broj 15/06.).
(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o
davanju i porezima na korištenje javnih površina („Službene novine Grada Pazina“,
broj 19/03.).
(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o
ustrojavanju Kataloga informacija Općine Motovun i o osiguravanju uvjeta za pristup
informacijama kojima raspolaže Općina Motovun („Službene novine Grada Pazina“,
broj 20/09.).
(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o
radnom vremenu u ugostiteljstvu („Službene novine Grada Pazina“, broj 2/02.).
(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

19. Vijećnička pitanja.

KLASA: 021-05/17-01/3
URBROJ: 2163/05-02-17-1
Motovun, 6. prosinca 2017.

PREDSJEDNIK
Elvis Linardon

 

Materijali – 1. dio

Materijali – 2. dio

Materijali – 3. dio

Materijali – 4.dio

Materijali – 5.dio

Materijali – 6. dio

Materijali – 7. dio

Materijali – 8.dio

Materijali – 9.dio

Skip to content