OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Poziv za predlaganje kandidata za javna priznanja Općine Motovun

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MOTOVUN

Općinski načelnik

KLASA: 061-01/18-01/01

URBROJ: 2163/05-04-18-1

Motovun, 29. svibnja 2018.

                                                          

POZIV

za predlaganje kandidata za javna priznanja Općine Motovun

            Pozivaju se sve fizičke osobe koje imaju prebivalište odnosno pravne osobe koje imaju sjedište na području Općine Motovun da dostave svoje prijedloge za javna priznanja Općine Motovun.

            Javna priznanja Općine Motovun jesu:

  1. Povelja Općine Motovun,
  2. Ključ Općine Motovun,
  3. Priznanje Počasnog građanina Općine Motovun.

            Svoj prijedlog zainteresirane pravne i fizičke osobe moraju dostaviti pisano na unificiranom obrascu uz obrazloženje, u roku 8 dana od objave ovog Poziva na adresu Općina Motovun, Trg Andree Antica 1, Motovun.

Obrazac se može podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun,   radnim danom u vremenu od 8.00 do 14.00 sati ili na internetskoj stranici www.motovun.hr.

                       

                                                                                 

                                                                                                   OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                              Tomislav Pahović

 

Obrazac za javna priznanja

Skip to content