OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

PPU Općine Motovun

TEKSTUALNI DIO PLANA

POLAZIŠTA  [165K]

CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA I UREĐENJA  [118K]

PLAN PROSTORNOG UREĐENJA  [168K]

ODREDBE ZA PROVOĐENJE  [171K]

KARTOGRAMI

1. POLAZIŠTA PLANIRANJA

1.1. Zemljopisni položaj Općine Motovun  [277K]

1.2. Teritorijalno – politički ustroj  [194K]

1.3. Sustav naselja i administrativnih središta   [207K]

1.4. Demografski podatci   [217K]

1.5. Postojeći razvrstaj javnih prometnica   [223K]

1.6.A. Prirodni resursi – litostratigrafske jedinice   [407K]

1.6.B. Prirodni resursi – kakvoća tala   [191K]

1.6.C. Prirodni resursi – vegetacijski pokrov   [409K]

1.6.D. Prirodni resursi – nalazišta tartufa  [348K]

1.7. Prirodna baština   [195K]

1.8. Kulturna baština   [206K]

1.9. Područja posebnih ograničenja u korištenju   [228K]

2. OSNOVE PROSTORNOG RAZVOJA I UREÐENJA

2.1. Osnovna namjena površina   [303K]

2.2. Mreža gospodarskih djelatnosti  [233K]

2.3. Mreža javnih i društvenih djelatnosti  [210K]

2.4. Mreža turističkih sadržaja  [253K]

3. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE

3.1. Promet  [272K]

3.2. Pošta i telekomunikacije  [249K]

3.3. Plinoopskrba i elektroopskrba  [259K]

3.4. Vodoopskrba  [229K]

3.5. Odvodnja otpadnih voda  [213K]

3.6. Postupanje s otpadom  [253K]

4. PODRUCJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU

4.1. Zaštita prirodnih i krajobraznih vrijednosti   [262K]

4.2. Zaštita kulturno-povijesnih vrijednosti  [260K]

4.3. Zaštita okoliša mjerama krajobraznog i graditeljskog oblikovanja  [240K]

4.4. Predjeli za koje je obvezna izrada detaljnijih prostornih planova  [220K]

KARTOGRAFSKI PRIKAZI

1 KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

List:1: Prostori za razvoj i uređenje, 1:25.000   [721K]

2 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE

List 2a: Promet, 1:25.000   [699K]

List 2b: Pošta i telekomunikacije, 1:25.000   [751K]

List 2c: Energetski sustav, 1:25.000  [690K]

List 2d1: Vodnogospodarski sustav – korištenje voda, 1:25.000   [712K]

List 2d2: Vodnogospodarski sustav – odvodnja otpadnih voda   [766K]

3 UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA

List 3a: Područja posebnih uvjeta korištenja, 1:25.000   [766K]

List 3b: Područja posebnih ograničenja u korištenju, 1:25.000   [742K]

List 3c: Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite, 1:25.000   [731K]

4 GRAÐEVNA PODRUČJA NASELJA 1:5000

Legenda  [210K]

KO Motovun  [770K]

KO Kaldir  [631K]

KO Brkač  [7.611K]

KO ZUMESK

 

Izrađivač: Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet 
Zavod za urbanizam i prostorno planiranje

Zagreb, studeni 2003.

Skip to content