OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Službenik za informiranje

Općina Motovun javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pravo pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Službeniku za informiranje Općine Motovun na slijedeće moguće načine:

  • putem telefona na broj 052/681-642
  • putem faxa na broj 052/681-642
  • putem elektroničke pošte službenika za informiranje opcina@motovun.hr, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama/Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
  • poštom na adresu Općine Motovun, Trg Andrea Antico 1, 52424 Motovun, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama/Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
  • donijeti osobno Službeniku za informiranje radnim danom od 08,00 do 14,00, na obrascu Zahtjev pristup informacijama/Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacije

Službenik za informiranje:

Nenad Šćulac

Općina Motovun,
Anticov trg 1, 52424 Motovun-Montona
Tel: +385 (0)52 681 642
Fax: +385 (0)52 681 642
E mail službenika za informiranje: opcina@motovun.hr

Radno vrijeme službenika za informiranje: od 08:00 do 14:00 sati

Naknada za pristup informacijama

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

Općina Motovun ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u slijedećem iznosu:

1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna

2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna

3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna

4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna

5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna

6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna

7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.

8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna

9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

NAPOMENA:

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visini naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te troška poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga.

Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. Općina Motovun izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

Pravo na pristup informacijama uređuju:

Opći propisi

Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br.25/13.)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA NN 85/2015

Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, br. 79/07. i 86/12.)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_07_79_2483.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_07_86_1969.html

Zakon o zaštiti tajnosti podataka(»Narodne novine«, br.1089/96.)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1996_12_108_2091.html

Opći porezni zakon
http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1175

Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, br.106/12.- pročišćeni tekst.)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_09_106_2300.html

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (»Narodne novine«, br. 167/03., 79/07., 80/11., 125/11. I 27/11.)
http://www.dziv.hr/files/File/zastita/zakon_autorsko_HR.pdf

Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, br. 47/09)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_04_47_1065.html

Zakon o upravnim sporovima (»Narodne novine«, br. 20/10., 143/12. 152/14)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_02_20_483.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_12_143_3036.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_152_2858.html

Središnji katalog službenih dokumenata RH

Propisi EU

Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije

Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora

Direktiva o izmjeni Direktive 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, 2013/37/EU

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:175:0001:0008:EN:PDF

Interni akti

  • Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacije Općine Motovun

http://www.pazin.hr/snovine/SN_02_2015.pdf

  • Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Izvješća

Skip to content