OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Zaključak o upućivanju nacrta Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje na savjetovanje s javnošću

 Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.) te članka 48. Statuta Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 10/13. i „Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18.), općinski načelnik je dana 13. lipnja 2019. godine donio

ZAKLJUČAK

o upućivanju nacrta Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje na savjetovanje s javnošću

1. Utvrđuje se nacrt Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje, u nastavku: nacrt Odluke.

2. Nacrt Odluke upućuje se u javnu raspravu u trajanju od 30 dana, od 13. lipnja do 12. srpnja 2019. godine.

3. Tijekom trajanja javne rasprave, nacrt Odluke je izložen na javni uvid u zgradi općinske uprave u Motovunu, Trg Andree Antica 1 te na internet stranici Općine Motovun (www.motovun.hr).

4. Obavijest o održavanju javne rasprave o nacrtu Odluke objavljuje se na oglasnim pločama i na internet stranici Općine Motovun-Montona (www.motovun.hr). Obavijest sadrži mjesto, datum početka i trajanje javnog uvida u nacrt Odluke, poziv zainteresiranim osobama za sudjelovanje u javnoj raspravi te rok u kojem se dostavljaju pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na nacrt Odluke.

5. Mišljenja, prijedloge i primjedbe o nacrtu Odluke fizičke i pravne osobe mogu do 12. srpnja 2019. godine dostavljati Jedinstvenom upravnom odjelu, a razmatrat će se isključivo one koje se odnose na nacrt Odluke. Mišljenja, prijedloge i primjedbe koje će dostaviti sudionici u javnoj raspravi, obradit će nositelj izrade Odluke i o tome pripremiti izvješće.

6. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 325-01/19-01/8

URBROJ: 2163/05-02-19-3

Motovun-Montona, 13. lipnja 2019.

                                                                                                          OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                Tomislav Pahović 

ODLUKA O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Skip to content