OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Zaključak o upućivanju nacrta Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na savjetovanje s javnošću

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.) te članka 48. Statuta Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 10/13.), općinski načelnik je dana 29. prosinca 2017. godine donio

ZAKLJUČAK

o upućivanju nacrta Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

1. Utvrđuje se nacrt Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, u nastavku: nacrt Odluke.

2. Nacrt Odluke upućuje se u javnu raspravu u trajanju od 22 dana, od 29. prosinca 2017. godine do 19. siječnja 2018. godine.

3. Tijekom trajanja javne rasprave, nacrt Odluke je izložen na javni uvid u zgradi općinske uprave u Motovunu, Anticov trg 1 te na internet stranici Općine Motovun (www.motovun.hr).

4. Obavijest o održavanju javne rasprave o nacrtu Odluke objavljuje se na oglasnim pločama Općine Motovun i na internet stranici Općine Motovun (www.motovun.hr). Obavijest sadrži mjesto, datum početka i trajanje javnog uvida u nacrt Odluke, poziv zainteresiranim osobama za sudjelovanje u javnoj raspravi te rok u kojem se dostavljaju pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na nacrt Odluke.

5. Mišljenja, prijedloge i primjedbe o nacrtu Odluke fizičke i pravne osobe mogu do 19. siječnja 2018. godine dostavljati Jedinstvenom upravnom odjelu, a razmatrat će se isključivo one koje se odnose na nacrt Odluke.

Mišljenja, prijedloge i primjedbe koje će dostaviti sudionici u javnoj raspravi, obradit će nositelj izrade Odluke i o tome pripremiti izvješće.

6. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 360-01/17-01/1

URBROJ: 2163/05-04-17-1

Motovun, 29. prosinca 2017.

                                                                                                                     NAČELNIK

                                                                                                                Tomislav Pahović

Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Skip to content