OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Prostorni podaci

PROSTORNI PREGLEDNIK

III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MOTOVUN – MONTONA

 Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Motovun 2021 – tekstualni dio

1. A. Korištenje i namjena prostora – Prostori za razvoj i uređenja

2. A. Infrastrukturni sustavi i mreže – Plan Prometa

2.B. Infrastrukturni sustavi i mreže – Pošta i telekomunikacije

2.C. Infrastrukturni sustavi i mreže – Elektroenergetika i plinoenergetika

2.D. Infrastrukturni sustavi i mreže – Vodnogospodarski sustavi – Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda

2.D.2. Infrastrukturni sustavi i mreže – Vodnogospodarski sustavi – Sustav uređenja vodotoka i voda

3.A. Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Graditeljska baština

3.B. Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Prirodna baština

3.C. Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Područja primjene posebnih ograničenja u korištenju

3.D. Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Planske mjere uređenja i zaštite 

4.A. Građevna područja – k.o. Brkač i k.o. Motovun

4.B. Građevna područja – k.o. Brkač, k.o. Kaldir i k.o. Motovun

4.C. Građevna područja – k.o. Motovun, k.o. Kaldir i k.o. Zumesk

4.D. Građevna područja – k.o. Zumesk i k.o. Kaldir

II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MOTOVUN – MONTONA

 II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MOTOVUN

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA MOTOVUNA

PPU OPĆINE MOTOVUN

 IZMJENE I DOPUNE PPU OPĆINE MOTOVUN

 DPU POSLOVNE ZONE “KANAL”

 

Skip to content